Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa ogrodzenia przy ul. Piłsudskiego 92 i 95 w m. Koszalin - I etap - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa ogrodzenia przy ul. Piłsudskiego 92 i 95 w m. Koszalin - I etap

Agnieszka Zarębska
02.10.2018

1. Nazwa i adres Inwestora:

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 75-531 Koszalin, fax. 0-94 34 44 704, cos@strazgraniczna.pl.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa ogrodzenia przy ul. Piłsudskiego 92 i 95 w m. Koszalin” – I etap (ogrodzenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dołączono na oddzielnym formularzu – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

3. Opis wymagań stawianych Przyjmującemu zamówienie:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Przyjmujący zamówienie, który posiada doświadczenie, potencjał techniczny i kadrowy do realizacji zamówienia.

4. Wykaz dokumentów wymaganych przez Inwestora:

Przyjmujący zamówienie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa następujące dokumenty:

 1. sporządzony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
 2. zaakceptowany – i co za tym idzie – podpisany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3
  do zapytania ofertowego;
 3. zaakceptowana i co za tym idzie podpisana klauzula obowiązku informacyjnego stanowiąca załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

5. Kryteria oceny oferty: najniższa cena brutto (cena ofertowa) – waga 100 %:

Ocena punktowa zostanie dokonana według następujących zasad:

najniższa cena ofertowa

x 100 = …… ilość punktów

cena oferty ocenianej

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

6. Termin, miejsce, sposób i forma złożenia oferty:

 1. ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 10 października 2018 r. do godz. 1100;
 2. miejsce, sposób i forma złożenia oferty – ofertę można:
 1. złożyć osobiście w siedzibie Inwestora, mieszczącej się w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 – w Kancelarii Jawnej,
 2. przesłać na adres Inwestora wskazany w ppkt. a),
 3. przesłać faxem na numer 94 34 44 704,
 4. przesłać pocztą elektroniczną na adres logistyka.cos@strazgraniczna.plPrzyjmujący zamówienie składający ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej zobowiązani są do kontaktu telefonicznego pod numer 94 34 44 006 celem potwierdzenia otrzymania przez Zamawiającego oferty. Oferty pochodzące z poczty uznanej za niebezpieczną nie będą przyjmowane do Ośrodka;

        3. na ofertę składają się:

 1. opis przedmiotu zamówienia wraz ze spisem ilościowym i jakościowym dołączono
  na oddzielnym formularzu – stanowiącym załącznik nr 1;
 2. sporządzony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
 3. zaakceptowany – i co za tym idzie – podpisany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3  do zapytania ofertowego;
 4. zaakceptowana i co za tym idzie podpisana klauzula obowiązku informacyjnego stanowiąca załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

       4. oferta musi być podpisana wyłącznie przez osobę lub osoby upoważnione z mocy prawa do składania oświadczeń woli w imieniu Przyjmującego zamówienie, a jeżeli osoba / osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi być dołączone do formularza ofertowego.

7. Termin i sposób realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: do dnia 15 grudnia 2018 r.

8. Oferta podlega odrzuceniu, jeśli pomimo wezwania Przyjmującego zamówienie do wyjaśnienia treści lub uzupełnenia oferty:

 1. jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia;
 2. Przyjmujący zamówienie nie potwierdził spełnienia określonych w zapytaniu ofertowym wymagań, np. poprzez niezłożenie wymaganych dokumentów.

9. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.

10. Osoby upoważnione przez Inwestora do kontaktu z Wykonawcami w niniejszym postępowaniu:

 1. chor. sztab. SG   Dariusz         KRUPA                   (tel. 94 34 44 084),
 2. Pan                  Waldemar     STRUCKI                (tel. 94 34 44 036).

Inwestor zastrzega sobie możliwość zmiany warunków prowadzonego zapytania ofertowego oraz jego odwołania.

 

do góry