Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakupu nowych 35 szt. telewizorów 32” LG 32LH530V lub Samsung UE32J5000 i 2 szt. telewizorów 49” LG 49LH630V lub Samsung UE49K5500 wraz z 22 uchwytami na ścianę do telewizorów 32” . - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Zakupu nowych 35 szt. telewizorów 32” LG 32LH530V lub Samsung UE32J5000 i 2 szt. telewizorów 49” LG 49LH630V lub Samsung UE49K5500 wraz z 22 uchwytami na ścianę do telewizorów 32” .

Ewelina Świtała
12.12.2017

Zapytanie ofertowe dot. zakupu nowych 35 szt. telewizorów 32” LG 32LH530V lub Samsung UE32J5000 i 2 szt. telewizorów 49” LG 49LH630V lub Samsung UE49K5500 wraz z 22 uchwytami na ścianę do telewizorów 32” .

Informuję, że zaproszenie do składania ofert w ramach przedmiotowego zapytania ofertowego realizowane jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), tj. bez stosowania ustawy.

 1. Nazwa i adres Inwestora:

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 75-531 Koszalin, fax. 0-94 34 44 700, cos@strazgraniczna.pl.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup nowych 35 szt. telewizorów 32” LG 32LH530V lub Samsung UE32J5000 i 2 szt. telewizorów 49” LG 49LH630V lub Samsung UE49K5500 wraz z 22 uchwytami na ścianę do telewizorów 32” . Planowana ilość zamówienia może ulec zmianie w zależności od ilości dostępnych środków finansowych oraz zaproponowanej ceny jednostkowej za telewizor. Ośrodek informuje, iż dokona zamówienia dostosowując dostępne środki finansowe do ilości jaką będzie mógł zakupić uwzględniając zaproponowaną cenę jednostkową przez oferenta.

Dostawa telewizorów do siedziby Zamawiającego do dnia 27.12.2017 r.

Termin płatności do dnia 29.12.2017r.

W przypadku braku realizacji dostawy w wyznaczonym terminie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia.

 1. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada doświadczenie, potencjał techniczny i kadrowy do realizacji zamówienia.

 1. Kryteria oceny oferty: najniższa cena brutto (cena ofertowa) – waga 100 %:

Ocena punktowa zostanie dokonana według następujących zasad:

najniższa cena ofertowa

x 100 = …………. ilość punktów

   cena oferty ocenianej

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Ośrodek uzależnia zakup od wysokości posiadanych w budżecie środków finansowych.

 1. Wykaz dokumentów wymaganych przez Inwestora:
 1. warunki Gwarancji.
 2. formularz ofertowy, sporządzony i podpisany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do zapytania ofertowego. Dopuszcza się składanie ofert na formularzu wykonawcy, jeżeli zawiera wszystkie elementy wymagane wzorem formularza ofertowego zawartego w zapytaniu ofertowym. W rubrykach formularza ofertowego, które nie dotyczą oferty proszę wypełnić słowami :”NIE DOTYCZY”.
 3. pełnomocnictwo w przypadku gdy osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa.
 4. oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta wraz z wskazaniem granicznego terminu na złożenie zamówienia.

 

 1. Termin, miejsce, sposób i forma złożenia oferty:
 1. ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 15.12.2017 r.;
 2. miejsce, sposób i forma złożenia oferty – ofertę można:
 1. złożyć osobiście w siedzibie Inwestora, mieszczącej się w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 – w Kancelarii Jawnej;
 2. przesłać faxem na numer 0-94 34 44 704;
 3. przesłać pocztą elektroniczną na adres logistyka.cos@strazgraniczna.plWykonawcy składający ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej zobowiązani są do kontaktu telefonicznego pod numer 94 34 44 006 celem potwierdzenia otrzymania przez Zamawiającego oferty. Oferty pochodzące z poczty uznanej za niebezpieczną nie będą przyjmowane do Ośrodka.
 1. oferta musi być podpisana wyłącznie przez osobę lub osoby upoważnione z mocy prawa do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, a jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi być dołączone do formularza ofertowego.

 

 1. Oferta podlega odrzuceniu, jeśli pomimo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści lub uzupełnenia oferty:
 1. jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia;
 2. Wykonawca nie potwierdził spełnienia określonych w zapytaniu ofertowym wymagań, np. poprzez niezłożenie wymaganych dokumentów.
 1. Osoby upoważnione przez Inwestora do kontaktu z Wykonawcami w niniejszym postępowaniu:

- kpt. SG Mariusz ZWOLAN - logistyka.cos@strazgraniczna.pl

- chor. szt. SG Paweł WILCZYŃSKI - logistyka.cos@strazgraniczna.pl

Inwestor zastrzega sobie możliwość zmiany warunków prowadzonego zapytania ofertowego oraz jego odwołania.

 

 

do góry