Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Najem i serwis ubrań roboczych, mat wejściowych, szafek na ubrania czyste, oraz szafek wrzutowych na ubrania brudne - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Najem i serwis ubrań roboczych, mat wejściowych, szafek na ubrania czyste, oraz szafek wrzutowych na ubrania brudne

Ewelina Świtała
06.12.2017

Zapytanie ofertowe na najem i serwis ubrań roboczych mat wejściowych szafek na ubrania czyste, oraz szafek wrzutowych na ubrania brudne

Informuję, że zaproszenie do składania ofert w ramach przedmiotowego zapytania ofertowego realizowane jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. z poź. zm. ), tj. bez stosowania ustawy

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 75-531 Koszalin, fax. 0-94 34 44 700, cos@strazgraniczna.pl.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:                                                                           

Przedmiotem umowy jest najem i serwis (pkt.1, 2, 3):

 1. ubrań roboczych
 2. mat wejściowych
 3. szafek na ubrania czyste, oraz szafek wrzutowych na ubrania brudne

zgodnie za szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i raportem odzieży stanowiącym załącznik nr 3 oraz zestawieniem ilościowo – wartościowym stanowiącym załącznik nr 4.

Istotne postanowienia umowy dotyczące realizacji zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego.

 1. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada doświadczenie w realizacji zamówień opisanych w punkcie 2.

 1. Wykaz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia składa następujące dokumenty:

 1. formularz ofertowy, sporządzony i podpisany zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego;
 2. opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2;
 3. raport odzieży załącznik nr 3;
 4. zestawienie ilościowo – wartościowe załącznik nr 4;
 5. pełnomocnictwo;
 6. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 1. Kryteria oceny oferty:

najniższa cena brutto (cena ofertowa) – waga 100%.;

Pc = (Cn:Cob) x 100 pkt, gdzie:

Pc – liczba punktów przyznanych wykonawcy za cenę,

Cn – najniższa zaoferowana cena,

Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała maksymalną liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 1. Termin, miejsce, sposób i forma złożenia oferty:
 1. ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 11.12.2017 r. oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie;
 2. miejsce, sposób i forma złożenia oferty – ofertę można:
 1. złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, mieszczącej się w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 – w Kancelarii Jawnej, czynnej w dni pracujące w godz. 07:30 – 11:00 i 13:00 – 15:30,
 2. przesłać na adres Zamawiającego wskazany w pkt 1 do dnia 11.12. 2017 r.,
 3. przesłać fax-em na numer 0-94 34 44 700,
 4. przesłać pocztą elektroniczną na adres logistyka.cos@strazgraniczna.pl (po wysłaniu e-maila prosimy o potwierdzenie telefoniczne pod nr 94 34 44 143 lub 94 34 44 037)
 1. na ofertę składają się:
 1. dokumenty wymienione w pkt 4;
 2. podpisany projekt umowy, jako akceptacja przez wykonawcę postanowień w niej zawartych;
 1. oferta musi być podpisana wyłącznie przez osobę lub osoby upoważnione z mocy prawa do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, a jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi być dołączone do formularza ofertowego.
 1. Termin realizacji zamówienia:

Umowa na świadczenie usług przedmiotu umowy zostanie zawarta na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 1. Oferta podlega odrzuceniu, jeśli pomimo wezwania wykonawcy do wyjaśnienia treści lub uzupełnenia oferty:
 1. oferta jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówenia;
 2. wykonawca nie potwierdził spełnienia określonych w zapytaniu ofertowym wymagań, np. poprzez niezłożenie wymaganych dokumentów.
 1. Osoby upoważnione przez Zamawiąjącego do kontaktu z wykonawcami w niniejszym postepowaniu:

mjr SG Beata Kowalska, Pan Grzegorz Lisowski –  logistyka.cos@strazgraniczna.pl.;

 1. Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyn.

 

 

 

do góry