Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakup i dostawa fabrycznie nowych radiotelefonów Motorola DP-4601e VHF (136-174 MHz) oraz kabla do programowania Motorola MotoTRBO PMKN4012B USB - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Zakup i dostawa fabrycznie nowych radiotelefonów Motorola DP-4601e VHF (136-174 MHz) oraz kabla do programowania Motorola MotoTRBO PMKN4012B USB

Agnieszka Zarębska
30.11.2017

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa fabrycznie nowych radiotelefonów Motorola DP-4601e VHF (136-174 MHz) oraz kabla do programowania Motorola MotoTRBO PMKN4012B USB

                   ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. Nazwa i adres zamawiającego:

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92

75-531 Koszalin

         2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych radiotelefonów Motorola DP-4601e VHF (136-174 MHz)  oraz kabla do programowania Motorola MotoTRBO PMKN4012B USB  wyszczególnionych w poniższej tabeli.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania.

L.p.

Nazwa

Liczba

  1.  

Motorola DP-4601e VHF (136-174 MHz)

(w ukompletowaniu: radiotelefon, antena, akumulator, ładowarka, zaczep-klips, instrukcja obsługi)

10 kpl.

  1.  

Kabel do programowania Motorola MotoTRBO PMKN4012B USB

1 szt.

​         3. Wykaz dokumentów wymaganych przez zamawiającego:

Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, składa formularz ofertowy, sporządzony i podpisany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do zapytania ofertowego. Oferta może być złożona na formularzu Wykonawcy, jeżeli zawiera wszystkie elementy wymagane ww. formularzem ofertowym.

W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę za realizację całego zadania oraz wyszczególnia cenę jednostkową poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia.

​         4. Kryteria oceny oferty:

Najniższa cena brutto za realizację całego zadania (cena ofertowa).

        5. Termin, miejsce, sposób i forma złożenia oferty:

Ofertę cenową prosimy przesłać na e-mail logistyka.cos@strazgraniczna.pl,  przesłać pocztą lub złożyć w kancelarii jawnej COSSG do dnia 04.12.2017 r.  do godz. 15:00.

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej

ul. Piłsudskiego 92, 75-531 Koszalin

z dopiskiem: „Wydział Łączności i Informatyki, oferta na dostawę radiotelefonów”

​         6.Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Dostawa do siedziby zamawiającego – jednorazowa.

         7. Forma płatności:

przelew bankowy na podstawie faktury VAT z 14-dniowym terminem płatności od dnia jej otrzymania.

​​         8. Osoby upoważnione przez zamawiąjącego do kontaktu z wykonawcami w niniejszym postepowaniu:

st. chor. sztab. SG Agnieszka Dąbrowska, tel. 0-94-3444-087 w godz. 8:00-15:00.

         9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków prowadzonego zapytania ofertowego oraz jego odwołania.

Załączniki: 2 na 2 stronach:

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, na 1 stronie.
  2. Formularz ofertowy, na 1 stronie.
do góry