Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Świadczenie w 2018 roku usług serwisowo – naprawczych kotłowni znajdujących się na terenie COSSG. - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Agnieszka Zarębska
30.11.2017

Zapytanie ofertowe: Świadczenie w 2018 roku usług serwisowo – naprawczych kotłowni znajdujących się na terenie COSSG.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Informuję, że zaproszenie do składania ofert w ramach przedmiotowego zapytania ofertowego realizowane jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), tj. bez stosowania ustawy.

 1. Nazwa i adres Inwestora:

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 75-531 Koszalin, fax. 0-94 34 44 704, cos@strazgraniczna.pl.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie w 2018 roku usług serwisowo – naprawczych kotłowni znajdujących się na terenie COSSG.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wzorem umowy dołączono na oddzielnym formularzu – stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 1 i nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Opis wymagań stawianych Przyjmującemu zamówienie:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Przyjmujący zamówienie, który posiada doświadczenie, potencjał techniczny i kadrowy do realizacji zamówienia.

 1. Wykaz dokumentów wymaganych przez Inwestora:

Przyjmujący zamówienie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa następujące dokumenty:

 1. sporządzony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
 2. zaakceptowany – i co za tym idzie – podpisany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3
  do zapytania ofertowego.
 1. Kryteria oceny oferty: najniższa cena brutto (cena ofertowa) – waga 100 %:

Ocena punktowa zostanie dokonana według następujących zasad:

najniższa cena ofertowa

x 100 = …… ilość punktów

   cena oferty ocenianej

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 1. Termin, miejsce, sposób i forma złożenia oferty:
 1. ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 8 grudnia 2017 r. do godz. 1100;
 2. miejsce, sposób i forma złożenia oferty – ofertę można:
 1. złożyć osobiście w siedzibie Inwestora, mieszczącej się w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 – w Kancelarii Jawnej,
 2. przesłać na adres Inwestora wskazany w ppkt. a),
 3. przesłać faxem na numer 94 34 44 704,
 4. przesłać pocztą elektroniczną na adres logistyka.cos@strazgraniczna.plPrzyjmujący zamówienie składający ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej zobowiązani są do kontaktu telefonicznego pod numer 94 34 44 006 celem potwierdzenia otrzymania przez Zamawiającego oferty. Oferty pochodzące z poczty uznanej za niebezpieczną nie będą przyjmowane do Ośrodka;
 5. na ofertę składają się:
 6. opis przedmiotu zamówienia dołączono na oddzielnym formularzu – stanowiącym załącznik nr 1;
 7. sporządzony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
 8. zaakceptowany – i co za tym idzie – podpisany wzór umowy stanowiący załącznik nr 3
  do zapytania ofertowego;
 1. oferta musi być podpisana wyłącznie przez osobę lub osoby upoważnione z mocy prawa do składania oświadczeń woli w imieniu Przyjmującego zamówienie, a jeżeli osoba / osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi być dołączone do formularza ofertowego.
 1. Termin i sposób realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r.

Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać zamówienie w siedzibie zamawiającego na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

 1. Oferta podlega odrzuceniu, jeśli pomimo wezwania Przyjmującego zamówienie do wyjaśnienia treści lub uzupełnenia oferty:
 1. jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia;
 2. Przyjmujący zamówienie nie potwierdził spełnienia określonych w zapytaniu ofertowym wymagań, np. poprzez niezłożenie wymaganych dokumentów.
 1. Osoby upoważnione przez Inwestora do kontaktu z Wykonawcami w niniejszym postępowaniu:
 1. mjr SG                  Edyta               GASZYŃSKA             (tel. 94 34 44 032),
 2. chor. sztab. SG     Dariusz            KRUPA                       (tel. 94 34 44 084),

 

 • zastrzega sobie możliwość zmiany warunków prowadzonego zapytania ofertowego oraz jego odwołania.

 

 

do góry