Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Deklaracja dostępności -

Nawigacja

Deklaracja dostępności

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centralnego Ośrodka Szklenia Straży Granicznej w Koszalinie oraz do strony internetowej BIP Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

Data publikacji strony internetowej: [ 2015-11-20 ]. Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2019-05-20 ].

Data publikacji strony internetowej BIP: [ 2011-06-10 ]. Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2019-05-20 ].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2021-03-18 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest mjr SG Katarzyna Tomczak, katarzyna.tomczak@strazgraniczna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 94 34 44 242. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Siedziba Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, w której interesanci mogą załatwić urzędowe sprawy, znajduje się przy
  ul. Piłsudskiego 92 w Koszalinie. Siedziba Ośrodka oznaczona jest dużym napisem umieszczonym na murowanym ogrodzeniu przy bramie wjazdowej wyposażonej dodatkowo w podnoszony szlaban. Przy wejściu głównym do COSSG znajduje się również tablica informacyjna w kolorze czerwonym.  Drzwi wejściowe prowadzą do pomieszczenia poczekalni, w głębi której na wprost od wejścia w odległości ok 3.5 m znajduje się przeszklona witryna Biura Przepustek – na prawo od niej znajdują się drzwi do korytarza prowadzącego do Biura Obsługi Interesantów (Kancelaria Jawna COSSG) jak również do dwóch węzłów sanitarnych nieprzystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Dojście do poczekalni, Biura Przepustek, Kancelarii Jawnej oraz ww. węzłów sanitarnych wolne jest od barier architektonicznych, które mogłyby stanowić utrudnienie dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami z kontrolą dostępu, przez które nie może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Istnieje natomiast możliwość dostania na teren COSSG przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich poprzez główną bramę Ośrodka. Interesanci odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie w asyście osoby wprowadzającej – nie ma możliwości aby poruszały się samodzielnie po obszarze COSSG. Personel Biura Przepustek i Kancelarii Jawnej nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego.
 2. Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w budynku nr 1 znajdującym się bezpośrednio przy głównym wejściu do COSSG. Samodzielne poruszanie się w budynku przez osoby ze szczególnymi potrzebami jest znacznie utrudnione a dla osób na wózkach inwalidzkich niemożliwe ze względu na fakt, że należy przebyć schody prowadzące na półpiętro oraz I piętro. Powyższy budynek nie posiada ani podjazdu dla wózków inwalidzkich ani też windy schodowej. Ośrodek zapewnia natomiast dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby przy poruszaniu się po budynku. Węzły sanitarne dla interesantów (2 męskie oraz 2 damskie) znajdują się na półpiętrze oraz na I piętrze budynku. Toalety te nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 3. Kaplica Straży Granicznej pw. Św. Faustyny znajduje się przy ul. Piłsudskiego 95 w Koszalinie. Wstęp do niej jest możliwy dla wszystkich wiernych w godzinach sprawowania nabożeństw, a do Biura Parafialnego w wyznaczonych godzinach urzędowania. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą dotrzeć do nawy głównej Kaplicy poprzez pomieszczenia Biura Parafii, do którego prowadzą drzwi oznaczone tablicą i czytelnym piktogramem.
 4. W bud. nr 9 na terenie COSSG przy ul. Piłsudskiego 95 mieści się Służba Zdrowia COSSG. Transport po schodach na półpiętro dla osób niepełnosprawnych umożli­wia tzw. „schodołaz”, a w części przeznaczo­nej dla pacjentów znajduje się węzeł sanitarny przystosowany do korzy­stania z niej przez osoby niepełnosprawne. Pozostała część budynku (I i II piętro) wykorzystywana jest na co dzień jako internat dla słuchaczy Ośrodka i jest przystosowana oraz dostępna dla osób niepełnospraw­nych.
 5. W bud. nr 45 na terenie COSSG przy ul. Piłsudskiego 95 mieści się Centralny Magazyn Mundurowy Straży Granicznej oraz Magazyn żywnościowy. Wejście do budynku umożliwia podjazd z rampą a przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi piętrami zabezpiecza winda. Swo­bodę poruszania się na ciągach komunikacyjnych umożliwiają również szerokie korytarze i antypoślizgowe podłogi. Budynek nie posiada zaplecza sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.
 6. W bud. nr 47 mieści się Magazyn budowlany, który charakteryzuje: odpowiednia szerokość drzwi wejściowych, brak progu, brak drzwi wewnętrznych i progów pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami. Swobodę poruszania się na ciągach komunikacyjnych gwarantuje również antypoślizgowa powierzchnia podłóg. Budynek nie posiada zaplecza sanitarnego.
 7. W bud. nr 51 na terenie COSSG przy ul. Piłsudskiego 95  mieszczą się Kuchnia oraz Stołówka Ośrodka. Wejście osobom niepełnosprawnym umożliwia pod­jazd dla wózków inwalidzkich, odpowiednia szerokość drzwi wejściowych i brak progu. Poruszanie się ciągami komu­nikacyjnymi pomiędzy stołówką a zapleczem umożliwiają drzwi wahadłowe (2 szt.) również pozbawione progów. Budynek nie posiada zaplecza sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.
 8. W obiektach Ośrodka nie ma urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 9. W obiektach Ośrodka nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. Przed wejściem głównym do budynku Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej przy ul. Piłsudskiego 92 znajdują się dwa wyznaczone miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ośrodek dysponuje także miejscami do parkowania pojazdów na swoim wewnętrznym terenie. Wjazd na teren COSSG możliwy jest po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby, ponieważ teren podlega systemowi kontroli dostępu. Aktualnie nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami,
  ale istnieje możliwość zaparkowania pojazdu praktycznie przy samym wejściu do każdego z budynków na terenie Ośrodka, w których obsługiwani są interesanci.
 11. Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla interesantów można wejść z psem asystującym.
 12. Na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online poprzez stronę internetową Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

 

do góry