Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Szkolenia specjalistyczne i kursy doskonalące -

Nawigacja

Szkolenia specjalistyczne i kursy doskonalące

Szkolenia specjalistyczne i kursy doskonalące

15.05.2014

W ofercie Ośrodka znajdują się szkolenia specjalistyczne i kursy doskonalące realizowane w ramach doskonalenia zawodowego centralnego.

Zakresy merytoryczne objęte doskonaleniem zawodowym centralnym:

 • kształcenie kompetencji kierowniczych, zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwój potencjału własnego kierownika
 • realizacja czynności operacyjno – rozpoznawczych
 • szkolenia z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi
 • przygotowanie funkcjonariuszy do pełnienia służby w ochronie morskiej granicy państwowej oraz realizacja kursów dla funkcjonariuszy jednostek pływających Straży Granicznej w oparciu o wymogi konwencji STCW
 • przygotowanie do egzaminów na sternika motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego
 • kształcenie z zakresu logistyki (gospodarowanie mieniem, realizacja zamówień publicznych, gospodarka finansowa)
 • doskonalenie techniki jazdy pojazdami służbowymi (samochody osobowe, terenowe i motocykle)
 • kontrola radiometryczna i ochrona radiologiczna
 • przewóz towarów niebezpiecznych, transgraniczne przemieszczanie odpadów, kontrola transportu drogowego
 • szkolenie i doskonalenie umiejętności z zakresu taktyki i techniki interwencji (w tym szkolenia dla instruktorów TTI)
 • szkolenia informatyczne (kursy użytkowania programów komputerowych: Windows i MS Office, Open Office, EXCEL, SI Pobyt)
 • kształcenie kompetencji językowych (j. angielski, j. niemiecki, j. ukraiński, j. rosyjski)
 • kursy z zakresu psychologii
 • szkolenie specjalistyczne z zakresu przygotowania pedagogicznego w Straży Granicznej

Badanie potrzeb szkoleniowych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej odbywa się poprzez analizę poleceń przełożonych, wytycznych komórek organizacyjnych KG SG, analizę stanu prawnego i innych wymiarów otoczenia Straży Granicznej, a także poprzez wymianę informacji na ten temat z zainteresowanymi jednostkami.

Uwzględniając wnioski z analizy potrzeb szkoleniowych i możliwości realizacji odpowiednich działań w Ośrodku podejmowane są decyzje o przygotowaniu i przeprowadzeniu określonych kursów i szkoleń. Ośrodek przesyła przygotowaną propozycję do dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej. Następnie oferta przesyłana jest do jednostek organizacyjnych Straży Granicznej i komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej w celu zebrania potrzeb szkoleniowych w odniesieniu do zaproponowanych przedsięwzięć szkoleniowych. W zależności od liczby miejsc dla słuchaczy przewidzianych w danym przedsięwzięciu, dokonuje się ich proporcjonalnego rozdziału pomiędzy jednostki organizacyjne Straży Granicznej i Komendę Główną Straży Granicznej uwzględniając zgłaszane potrzeby. Harmonogram realizacji przedsięwzięć szkoleniowych w ramach tzw. centralnego doskonalenia zawodowego jest akceptowany przez kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej. Po uzyskaniu stosowanych akceptacji Harmonogram doskonalenia centralnego zatwierdzany jest przez Komendanta Ośrodka. Kierownicy jednostek organizacyjnych Straży Granicznej oraz kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej kierują podległych funkcjonariuszy i pracowników na poszczególne kursy i szkolenia w liczbie odpowiadającej uzgodnionemu limitowi zawartemu w harmonogramie.

W ofercie szkoleniowej znajdują się kursy doskonalące realizowane w formie e-learnigowej w oparciu o platformę Intranetową Straży Granicznej. W kursach tych mogą uczestniczyć funkcjonariusze oraz pracownicy Straży Granicznej realizując je w miejscu pracy/służby.

 
do góry