Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Służba przygotowawcza w Straży Granicznej -

Nawigacja

Służba przygotowawcza w Straży Granicznej

Służba przygotowawcza w Straży Granicznej

15.05.2014

Funkcjonariusze Straży Granicznej, bezpośrednio po przyjęciu do służby w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej lub komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, kierowani są na szkolenie do jednego z trzech ośrodków szkolenia SG. Na zakończenie szkolenia podstawowego przeprowadzany jest egzamin końcowy, który stanowi warunek jego ukończenia i kontynuowania nauki w ramach szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej.

W ramach tego szkolenia realizowana jest 23 – dniowa praktyka zawodowa w macierzystych jednostkach organizacyjnych, której celem jest zapoznanie funkcjonariuszy z praktycznym pełnieniem służby granicznej poprzez wykorzystanie już nabytych wiadomości i umiejętności.
Ukończenie szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej następuje po uzyskaniu pozytywnych wyników z wszystkich działów tematycznych realizowanych w ramach szkolenia zawodowego, a także ocen z przedmiotów wchodzących w skład szkolenia wspierającego oraz pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego.

Cały cykl szkoleniowy trwa pół roku, a każde ze szkoleń ok. 3 miesięcy.

Po powrocie do macierzystych jednostek organizacyjnych funkcjonariusze realizują zadania służbowe na wyznaczonych stanowiskach i mogą zostać skierowani na szkolenia specjalistyczne i kursy doskonalące do ośrodka szkolenia w ramach tzw. centralnego doskonalenia zawodowego. Ponadto wszyscy funkcjonariusze Straży Granicznej uczestniczą w lokalnym doskonaleniu zawodowym w wymiarze min. 5 godzin dydaktycznych w kwartale oraz w zajęciach z wychowania fizycznego i kwartalnych treningach strzeleckich.

do góry