Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie - Zadnia statutowe -

Nawigacja

Zadnia statutowe

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie

Piotr Brodowski
16.02.2016

Wybierz Strony

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsud­skiego w Koszalinie jest jedną z trzech szkół, kształcącą kadry dla współczesnej Straży Granicz­nej. Wywodzi się z Bałtyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza, która na przestrzeni lat została przekształcona w Bałtycki Oddział WOP. Następnie, po utworzeniu Straży Granicznej, powstały dwie niezależne jednostki: Bałtycki Oddział SG i Ośrodek Szkolenia SG. Po ich likwidacji, 19 marca 1992 roku powstał Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej.

Głównym zadaniem realizowanym przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej jest szkolenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. Ośrodek przygotowuje do realizacji zadań służbowych funkcjonariuszy służby przygotowawczej w ramach szkolenia podstawowego i szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej oraz funkcjonariuszy w służbie stałej podczas szkolenia w zakresie szkoły chorążych oraz przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski SG.

Ponadto oferta szkoleniowa Ośrodka obejmuje szkolenia specjalistyczne i kursy doskonalące realizowane w ramach doskonalenia zawodowego centralnego prowadzonego w formie stacjonarnej oraz e-learnigowej, w oparciu o platformę Intranetową Straży Granicznej (w kursach i szkoleniach mogą uczestniczyć funkcjonariusze oraz pracownicy Straży Granicznej w miejscu pracy/służby).

Zgodnie z podziałem obszarów kompetencji merytorycznych pomiędzy ośrodkami szkolenia Straży Granicznej, COSSG specjalizuje się w n.w. zakresach:

 • realizacja czynności operacyjno – rozpoznawczych oraz dochodzeniowo – śledczych na poziomie przestępczości zorganizowanej z uwzględnieniem zagadnień związanych z terroryzmem, handlem ludźmi oraz ochroną dóbr kultury,
 • kontrola radiometryczna i ochrona radiologiczna,
 • przewóz towarów niebezpiecznych, transgraniczne przemieszczanie odpadów, kontrola transportu drogowego,
 • kształcenie kompetencji kierowniczych, zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwój potencjału własnego kierownika, etykieta, savoir-vivre i protokół dyplomatyczny w służbie
 • przygotowanie funkcjonariuszy do pełnienia służby w ochronie morskiej granicy państwowej, w tym interwencji na jednostkach pływających,  oraz realizacja kursów i szkoleń adresowanych do funkcjonariuszy jednostek pływających Straży Granicznej niezbędnych do pełnienia służby, a także w oparciu o wymogi konwencji STCW,
 • przygotowanie do egzaminów na sternika motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego,
 • kształcenie z zakresu logistyki (gospodarowanie mieniem, realizacja zamówień publicznych, gospodarka finansowa, materiałowa, magazynowa),
 • doskonalenie techniki jazdy pojazdami służbowymi (samochody osobowe, terenowe i motocykle),
 • szkolenie i doskonalenie umiejętności z zakresu taktyki i techniki interwencji (w tym szkolenia dla instruktorów TTI),
 • szkolenia informatyczne z użytkowania programów komputerowych MS Office: EXCEL, WORD, POWER POINT, SI Pobyt V2,
 • kształcenie kompetencji językowych,
 • kursy z zakresu psychologii,
 • przygotowanie pedagogiczne w Straży Granicznej.

 

SZKOLENIE I DOSKONALENIE KIEROWCÓW

Szkolenie i doskonalenie kierowców to obszar tematyczny obecny w COSSG od początku jego działalności. Kulminacyjny moment to powstanie w 2005 roku zespołu zajmującego się doskonaleniem techniki jazdy. Odpowiednio przeszkolona i wyspecjalizowana grupa instruktorów zajmuje się prowadzeniem treningów opartych na najlepszych wzorcach szkół krajowych i zagranicznych. W efekcie ciągłego rozwoju i reakcji na potrzeby formacji, w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej na przestrzeni ostatnich 25 lat zrealizowano kursy: dla kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do kierowania  pojazdami kat. B; dla kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do kierowania  pojazdami kat. A; trening bezpiecznej jazdy; trening jazdy taktycznej; trening jazdy pojazdami terenowymi; trening jazdy ekonomicznej, multiplikator ekojazdy oraz trening jazdy motocyklem lekkim dla osób posiadających prawo jazdy kat. B. Wszystkie wymienione tytuły osiągają jeden z najwyższych wskaźników potrzeb zgłaszanych przez jednostki organizacyjne na udział w doskonaleniu centralnym funkcjonariuszy. Z oferty szkoleniowej doskonalenia techniki jazdy, poza funkcjonariuszami Straży Granicznej, korzystały inne służby, takie jak: Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Celna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne. Zainteresowanie szerokiego grona odbiorców świadczy bezpośrednio o wysokiej jakości i przydatności prowadzonych zajęć przez zatrudnioną w COSSG kadrę instruktorską.

 

do góry