Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie - Zadnia statutowe -

Nawigacja

Zadnia statutowe

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie

Piotr Brodowski
16.02.2016

Wybierz Strony

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsud­skiego w Koszalinie jest jedną z trzech szkół, kształcącą kadry dla współczesnej Straży Granicz­nej. Wywodzi się z Bałtyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza, która na przestrzeni lat została przekształcona w Bałtycki Oddział WOP. Następnie, po utworzeniu Straży Granicznej, powstały dwie niezależne jednostki: Bałtycki Oddział SG i Ośrodek Szkolenia SG. Po ich likwidacji, 19 marca 1992 roku powstał Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej.

Głównym zadaniem realizowanym przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej jest szkolenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. Ośrodek przygotowuje do realizacji zadań służbowych funkcjonariuszy służby przygotowawczej w ramach szkolenia podstawowego i szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej oraz funkcjonariuszy w służbie stałej podczas szkolenia w zakresie szkoły chorążych oraz przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski SG.

Ponadto oferta szkoleniowa Ośrodka obejmuje szkolenia specjalistyczne i kursy doskonalące realizowane w ramach doskonalenia zawodowego centralnego prowadzonego w formie stacjonarnej oraz e-learnigowej, w oparciu o platformę Intranetową Straży Granicznej (w kursach i szkoleniach mogą uczestniczyć funkcjonariusze oraz pracownicy Straży Granicznej w miejscu pracy/służby).

Zgodnie z podziałem obszarów kompetencji merytorycznych pomiędzy ośrodkami szkolenia Straży Granicznej, COSSG specjalizuje się w n.w. zakresach:

 • realizacja czynności operacyjno – rozpoznawczych oraz dochodzeniowo – śledczych na poziomie przestępczości zorganizowanej z uwzględnieniem zagadnień związanych z terroryzmem, handlem ludźmi oraz ochroną dóbr kultury,
 • kontrola radiometryczna i ochrona radiologiczna,
 • przewóz towarów niebezpiecznych, transgraniczne przemieszczanie odpadów, kontrola transportu drogowego,
 • kształcenie kompetencji kierowniczych, zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwój potencjału własnego kierownika, etykieta, savoir-vivre i protokół dyplomatyczny w służbie
 • przygotowanie funkcjonariuszy do pełnienia służby w ochronie morskiej granicy państwowej, w tym interwencji na jednostkach pływających,  oraz realizacja kursów i szkoleń adresowanych do funkcjonariuszy jednostek pływających Straży Granicznej niezbędnych do pełnienia służby, a także w oparciu o wymogi konwencji STCW,
 • przygotowanie do egzaminów na sternika motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego,
 • kształcenie z zakresu logistyki (gospodarowanie mieniem, realizacja zamówień publicznych, gospodarka finansowa, materiałowa, magazynowa),
 • doskonalenie techniki jazdy pojazdami służbowymi (samochody osobowe, terenowe i motocykle),
 • szkolenie i doskonalenie umiejętności z zakresu taktyki i techniki interwencji (w tym szkolenia dla instruktorów TTI),
 • szkolenia informatyczne z użytkowania programów komputerowych MS Office: EXCEL, WORD, POWER POINT, SI Pobyt V2,
 • kształcenie kompetencji językowych,
 • kursy z zakresu psychologii,
 • przygotowanie pedagogiczne w Straży Granicznej.

 

DOSKONALENIE ZAWODOWE KADR KIEROWNICZYCH STRAŻY GRANICZNEJ

Jedną z domen szkoleniowych Ośrodka jest doskonalenie zawodowe kadr kierowniczych Straży Granicznej wszystkich szczebli zarządzania, którego głównym celem jest podniesienie poziomu efektywności kierowania komórkami organizacyjnymi w strukturze Straży Granicznej, w szczególności zaś nabycie i doskonalenie już posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kierowniczych o charakterze menedżerskim, społecznym i osobistym oraz wzajemna wymiana doświadczeń kadry kierowniczej uczestniczącej w szkoleniach i kursach. W ofercie szkoleniowej akcentujemy kształcenie wszystkich kompetencji kierowniczych, zarówno tradycyjnych menedżerskich z zakresu planowania, organizowania i kontroli kierowniczej, jak i kompetencji kierowniczych o charakterze tzw. miękkim. Umiejętności związane z tworzeniem przez kierowników warunków sprzyjających zwiększaniu efektywności pracy podwładnych, zyskują w ostatnich latach na znaczeniu w praktyce zarządzania wszystkich organizacji, a właściwie ukierunkowany rozwój potencjału ludzkiego staje się problemem strategicznym. Uczestnicy licznych edycji naszych szkoleń i kursów podkreślają niezmiennie ich dużą przydatność w praktyce kierowniczej i bardzo wysoki poziom realizacji zajęć pod względem merytorycznym i metodycznym. Doświadczona, profesjonalna kadra dydaktyczna poprzez ogromne zaangażowanie własne potrafi atrakcyjnie przedstawiać treści szkoleniowe i budować atmosferę zajęć sprzyjającą ich przyswajaniu oraz swobodnej wymianie doświadczeń, opinii i poglądów uczestników. Wysoki poziom motywacji i zaangażowania wykładowców oraz uczestników przynosi zwykle wysokie efekty szkoleniowe i bardzo pozytywne oceny naszej pracy. Za szczególne osiągnięcie w opisanym zakresie uznajemy rozszerzenie naszej oferty szkoleniowej o kursy doskonalące proponowane od 2014 roku kadrze kierowniczej SG średniego szczebla zarządzania (m.in. komendantom placówek SG i ich zastępcom, naczelnikom wydziałów i ich zastępcom), a przede wszystkim o kurs doskonalący wprowadzony do oferty Ośrodka w 2015 roku adresowany do kadry kierowniczej SG wyższego szczebla zarządzania (komendantów oddziałów i ośrodków SG oraz ich zastępców, dyrektorów zarządów i biur KGSG oraz ich zastępców).


 

do góry