Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie - Zadnia statutowe -

Nawigacja

Zadnia statutowe

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie

Piotr Brodowski
16.02.2016

Wybierz Strony

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsud­skiego w Koszalinie jest jedną z trzech szkół, kształcącą kadry dla współczesnej Straży Granicz­nej. Wywodzi się z Bałtyckiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza, która na przestrzeni lat została przekształcona w Bałtycki Oddział WOP. Następnie, po utworzeniu Straży Granicznej, powstały dwie niezależne jednostki: Bałtycki Oddział SG i Ośrodek Szkolenia SG. Po ich likwidacji, 19 marca 1992 roku powstał Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej.

Głównym zadaniem realizowanym przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej jest szkolenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. Ośrodek przygotowuje do realizacji zadań służbowych funkcjonariuszy służby przygotowawczej w ramach szkolenia podstawowego i szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej oraz funkcjonariuszy w służbie stałej podczas szkolenia w zakresie szkoły chorążych oraz przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski SG.

Ponadto oferta szkoleniowa Ośrodka obejmuje szkolenia specjalistyczne i kursy doskonalące realizowane w ramach doskonalenia zawodowego centralnego prowadzonego w formie stacjonarnej oraz e-learnigowej, w oparciu o platformę Intranetową Straży Granicznej (w kursach i szkoleniach mogą uczestniczyć funkcjonariusze oraz pracownicy Straży Granicznej w miejscu pracy/służby).

Zgodnie z podziałem obszarów kompetencji merytorycznych pomiędzy ośrodkami szkolenia Straży Granicznej, COSSG specjalizuje się w n.w. zakresach:

 • realizacja czynności operacyjno – rozpoznawczych oraz dochodzeniowo – śledczych na poziomie przestępczości zorganizowanej z uwzględnieniem zagadnień związanych z terroryzmem, handlem ludźmi oraz ochroną dóbr kultury,
 • kontrola radiometryczna i ochrona radiologiczna,
 • przewóz towarów niebezpiecznych, transgraniczne przemieszczanie odpadów, kontrola transportu drogowego,
 • kształcenie kompetencji kierowniczych, zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwój potencjału własnego kierownika, etykieta, savoir-vivre i protokół dyplomatyczny w służbie
 • przygotowanie funkcjonariuszy do pełnienia służby w ochronie morskiej granicy państwowej, w tym interwencji na jednostkach pływających,  oraz realizacja kursów i szkoleń adresowanych do funkcjonariuszy jednostek pływających Straży Granicznej niezbędnych do pełnienia służby, a także w oparciu o wymogi konwencji STCW,
 • przygotowanie do egzaminów na sternika motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego,
 • kształcenie z zakresu logistyki (gospodarowanie mieniem, realizacja zamówień publicznych, gospodarka finansowa, materiałowa, magazynowa),
 • doskonalenie techniki jazdy pojazdami służbowymi (samochody osobowe, terenowe i motocykle),
 • szkolenie i doskonalenie umiejętności z zakresu taktyki i techniki interwencji (w tym szkolenia dla instruktorów TTI),
 • szkolenia informatyczne z użytkowania programów komputerowych MS Office: EXCEL, WORD, POWER POINT, SI Pobyt V2,
 • kształcenie kompetencji językowych,
 • kursy z zakresu psychologii,
 • przygotowanie pedagogiczne w Straży Granicznej.

 

KONTROLA RADIOMETRYCZNA I OCHRONA RADIOLOGICZNA

Jednym z najważniejszych działań Ośrodka przygotowujących funkcjonariuszy Straży Granicznej do realizacji ustawowego zadania formacji, tj. zapobiegania transportowaniu przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych jest prowadzenie szkoleń z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej. Kompleksowe szkolenia zakładają nie tylko wyposażenie funkcjonariuszy w wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji zadań, ale również utrzymanie wysokiego poziomu wykonawstwa przez kolejne lata. W grudniu 2014 roku Departament Energii USA zainstalował oraz przekazał na rzecz Centralnego Ośrodka Szkolenia SG stacjonarne monitory promieniowania gamma i neutronowego. Otrzymane urządzenia umożliwiają realizację zajęć praktycznych w wysoce symulowanej sytuacji zdarzeń granicznych, ponieważ strona amerykańska wyposażyła w analogiczny sprzęt przejścia graniczne na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Warto podkreślić, że posiadane przez wykładowców COSSG uprawnienia Inspektorów Ochrony Radiologicznej, wiedza, zdobyte doświadczenie oraz nawiązane kontakty robocze z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, poparte opiniami zarówno ekspertów Państwowej Agencji Atomistyki, Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych, jak i uczestników szkoleń zapewniają ciągłość i profesjonalizm realizacji przedmiotowych szkoleń. W ramach współpracy z Ambasadą USA nasi funkcjonariusze realizują szkolenia na rzecz państw bałkańskich w obszarze wykrywania i zwalczania materiałów promieniotwórczych i jądrowych (program EXBS - Albania, Kosowo), a pod auspicjami Agencji FRONTEX realizowany jest program wymiany wykładowców CCC (Common Core Curriculum) Teacher’s Mobility,  którego celem jest wypracowanie wspólnych standardów nauczania. Warto też wspomnieć o szkoleniu dla funkcjonariuszy litewskiej Służby Granicznej realizowanym w ramach współpracy z Międzynarodową Agencją Atomową z siedzibą w Wiedniu, w którym w roli instruktora występował nasz wykładowca.

 

do góry