Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Studenckie praktyki zawodowe -

Nawigacja

Studenckie praktyki zawodowe

Studenckie praktyki zawodowe

15.05.2014

Warunki przyjmowania na praktyki studenckie w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej

DATA PUBLIKACJI 25-03-2013

Studenckie praktyki zawodowe w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie

75 – 531 Koszalin ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92

Osoby zainteresowane realizacją studenckich praktyk zawodowych w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie (również rektor uczelni albo osoba przez niego upoważniona) występują do Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej lub upoważnionej przez niego osoby z prośbą o możliwość odbycia praktyki, podając dane osobowe studenta, w tym numer telefonu, nazwę uczelni, wydział, kierunek i rok studiów, nazwę komórki organizacyjnej COSSG wybranej przez studenta do realizacji praktyki z uzasadnieniem uwzględniającym obszar pozostający w zainteresowaniu studenta ubiegającego się o realizację praktyki (kierunek studiów powinien być zbieżny z zakresem realizowanych zadań wybranej komórki organizacyjnej COSSG), czas trwania praktyki oraz ewentualny termin.

Do przedmiotowej prośby należy dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta,
  • imienne skierowanie na praktykę (wydane przez uczelnię) wraz ze wskazaniem danych i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia uczelni,
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • ramowy program praktyki,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie strat finansowych w wyniku szkód wyrządzonych w mieniu Straży Granicznej w trakcie odbywania praktyki w komórkach organizacyjnych Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.

Kierownik komórki organizacyjnej COSSG określonej przez studenta zajmuje stanowisko w sprawie odbycia praktyki oraz wskazuje opiekuna praktyki, czyli osobę odpowiedzialną za jej organizację i przebieg, w przypadku możliwości realizacji tej praktyki. Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej lub upoważniona przez niego osoba podejmuje stosowną decyzję co do odbycia praktyki przez studenta. Prośba o umożliwienie odbycia praktyki może zostać rozpatrzona negatywnie, bez podania przyczyny, o czym osoba wnosząca prośbę jest powiadamiana na piśmie. W przypadku wyrażenia zgody przez Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej lub upoważnioną przez niego osobę na przyjęcie na praktykę, obie strony (tj. komórka organizacyjna COSSG przyjmująca na praktykę oraz osoba odpowiedzialna za organizację praktyk z ramienia uczelni) uzgadniają szczegółowy program praktyki.

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej student zobowiązany jest do:
  • odbycia szkoleń wstępnych z zakresu BHP (instruktażu ogólnego i stanowiskowego), które koordynuje właściwy kierownik komórki organizacyjnej COSSG przyjmującej studenta na praktykę,
  • złożenia pisemnego oświadczenia u kierownika komórki organizacyjnej COSSG, w której student będzie realizował praktykę, do ochrony wszelkich informacji uzyskanych w związku z odbywaniem praktyki, w tym w szczególności dotyczących informacji niejawnych i danych osobowych.

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w czasie praktyki. Odbycie studenckiej praktyki zawodowej nie wymaga podpisania porozumienia z uczelnią.

Po zakończonej praktyce właściwy kierownik komórki organizacyjnej COSSG lub osoba przez niego upoważniona potwierdza odbycie przez studenta praktyki w COSSG i wystawia opinię na zasadach wynikających z przepisów danej uczelni o realizacji praktyk studenckich.

do góry