Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zarządzanie bezpieczeństwem żywności -

Nawigacja

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności

15.05.2014

System zarządzania bezpieczeństwem żywności
w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

System zarządzania bezpieczeństwem żywności to posiadający międzynarodową akceptację, specjalnie opracowany prewencyjny system zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności - którego celem jest zapobieganie, minimalizowanie lub eliminowanie zagrożeń w tym obszarze. System identyfikuje, ocenia, kontroluje zagrożenia biologiczne, chemiczne i fizyczne, istotne dla bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Musi być stosowany na wszystkich etapach "łańcucha żywnościowego" (procesu produkcji i dystrybucji żywności).

Do roku 2006 certyfikowanie systemu przeprowadzano na podstawie wymagań zawartych w Kodeksie Żywnościowym lub normy duńskiej DS. 3027E:2002. W roku 2006 Polski Komitet Normalizacyjny nadał status polskiej normy PN-EN ISO 22000:2006, w której określono wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Norma ta od 2006 r. stanowi podstawę do wydania certyfikatu systemu.

Opracowanie i zatwierdzenie Polityki Jakości jest podstawowym warunkiem funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Dokument ten tworzy podwaliny całego systemu, gdyż zawiera najważniejsze zobowiązania COSSG odnośnie obszaru związanego z bezpieczeństwem zdrowotnym żywności. Polityka COS SG została opracowana i zakomunikowana wszystkim pracownikom działu żywnościowego i za jej realizację odpowiadają wszyscy pracownicy, bez względu na pełnione stanowisko i rodzaj wykonywanych prac.

Historia wdrożenia

W drugiej połowie 2005 r. Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie podjął działania zmierzające do określenia polityki zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP, powołania zespołu wdrożeniowego oraz Pełnomocnika Komendanta ds. HACCP, przeszkolenia auditorów wewnętrznych i personelu produkcyjnego z zasad funkcjonowania systemu. Kolejnym etapem było przygotowanie dokumentacji systemu tj. Kodeksu Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej, ( GMP GHP ) Księgi HACCP oraz wymaganych normą procedur.

W dniu 5.12.2005 r. Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja przeprowadziła w COS SG audit certyfikacyjny, który swoim zakresem obejmował działania potwierdzające zgodność systemu funkcjonującego w Ośrodku z Normą DS. 3027E:2002.

Po uzyskaniu, w wyniku przeprowadzonego auditu, pozytywnej rekomendacji auditora wiodącego, w dniu 12.12.2005 r. Centralnemu Ośrodkowi Szkolenia Straży Granicznej został nadany Certyfikat stanowiący dowód, że posiadany system zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP spełnia wymagania wspomnianej normy w zakresie całodziennego żywienia zbiorowego.

W październiku 2008 r. podjęta została decyzja co do poddania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności funkcjonującego w Ośrodku auditowi certyfikującemu na zgodność z normą PN-EN ISO 22000:2006. W celu dostosowania systemu do wymagań ww. normy przeszkolono osoby wiodące w systemie oraz personel produkcyjny kuchni i magazynu, powołano zespół ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, przygotowano nową księgę systemu, dostosowano Kodeks GMP GHP oraz wszystkie procedury. Mimo ogromu prac do wykonania i krótkiego czasu na ich realizację, dzięki zaangażowaniu Pełnomocnika Komendanta ds. systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności i kierownika Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej, 11 grudnia 2008 r. system w COS SG uzyskał certyfikat w zakresie całodobowego żywienia wydany przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego Certyfikacja na zgodność z normą PN-EN ISO 22000:2006
 
 
Aby system funkcjonował prawidłowo muszą być zapewnione właściwe warunki infrastrukturalne:- nowoczesna, doskonale wyposażona kuchnia;- przestronna i funkcjonalna stołówka;- magazyn do przechowywania produktów spożywczych wyposażony w urządzenia chłodnicze i mroźnicze, przestronne i właściwie wentylowane pomieszczenia do przechowywania produktów suchych, wydzielone pomieszczenie do mycia i dezynfekcji pojemników i sprzętu porządkowego;- samochód do przewozu żywności wyposażony w agregat chłodniczy, wykonany z materiałów ułatwiających mycie i dezynfekcję.
 
do góry