Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wydziału Łączności i Informatyki COSSG - Ogłoszenia -

Nawigacja

Ogłoszenia

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Wydziału Łączności i Informatyki COSSG

Agnieszka Zarębska
31.01.2019

Na podstawie § 3, § 5 – 8 oraz § 38 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, a także § 52 – 55 Zarządzenia nr 95 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej, Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie informuje, że posiada do zbycia w formie nieodpłatnego przekazania składniki rzeczowe majątku ruchomego Wydziału Łączności i Informatyki, które zostało uznane za zbędne i zużyte.

W przypadku zainteresowania pozyskaniem przedmiotowych składników proszę o złożenie pisemnego wniosku do Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, zgodnie z § 38 ust. 4 wymienionego rozporządzenia, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.02.2019 r. Na mienie wymienione w załącznikach nie udziela się gwarancji. Wszystkie komputery pozbawione są dysków twardych. Mienie zakwalifikowane do kategorii IV jest wyeksploatowane, niesprawne technicznie, w pełni utraciło wartości użytkowe. W przypadku większej ilości podmiotów spełniających wymagania formalne, Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie zastrzega sobie możliwość dowolnego podziału mienia.

Telefon kontaktowy w powyższej sprawie: 94 34 44 149.

do góry