Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Sekcji Gospodarki Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia planowanych do zagospodarowania w formie darowizny. - Ogłoszenia -

Nawigacja

Ogłoszenia

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Sekcji Gospodarki Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia planowanych do zagospodarowania w formie darowizny.

Ewelina Świtała
28.08.2018

 

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, działając na podstawie § 8 ust. 1 oraz § 39 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729) informuje, że posiada zbędne oraz zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego Sekcji Gospodarki Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia wyszczególnione w załączniku do niniejszej informacji z przeznaczeniem do zagospodarowania w formie darowizny. 


Zgodnie z § 39 ust. 1 ww. rozporządzenia jednostka może dokonać darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.


Podmioty zaineresowane pozyskaniem składników rzeczowych majątku ruchomego powinny złożyć pisemny wniosek skierowany do Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie. Wniosek powinien zawierać: statut zainteresowanego podmiotu, pisemne uzasadnienie potrzeb, wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego, zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny. Do wniosku należy załączyć również podpisaną przez osoby upoważnione klauzulę obowiązku informacyjnego (załącznik nr 2). 


Termin, miejsce, sposób złożenia wniosków:

  1. wnioski należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 10 września 2018 r.;
  2. wnioski można złożyć osobiście w siedzibie COSSG, mieszczącej się w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 – w Kancelarii jawnej, czynnej w dni pracujące w godz. 07:30 – 11:00 i 13:00 – 15:30;
  3. przesłać na adres COSSG. Wniosek musi wpłynąć do Kancelarii jawnej Ośrodka do dnia 10 września 2018 r.;
  4. przesłać fax-em na numer 094 34 44700;
  5. przesłać pocztą elektroniczną na adres logistyka.cos@strazgraniczna.pl (po wysłaniu e-maila prosimy o potwierdzenie tego faktu telefoniczne pod nr 94 34 44 281 lub 94 34 44 037).

Składniki rzeczowe majątku ruchomego planowane do zagospodarowania w formie darowizny można oglądać w siedzibie COSSG do dnia 10 września 2018 r. po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu Panem Grzegorzem Lisowskim, który udzieli również wszelkich dodatkowych informacji, tel. kontaktowy: 94 34 44 037.

 

do góry