Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Sala Tradycji Polskich Formacji Granicznych -

Nawigacja

Sala Tradycji Polskich Formacji Granicznych

Sala Tradycji Polskich Formacji Granicznych

16.05.2014

Sala Tradycji Polskich Formacji Granicznych przy Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie powstała w 1995 roku z inicjatywy ówczesnego komendanta szkoły, płk. dypl. Tadeusza Frydrycha. Większość zgromadzonych eksponatów przejęto po rozformowanych jednostkach, stacjonujących w przeszłości w obiektach zajmowanych obecnie przez COS SG: Bałtyckiej Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza i Bałtyckim Oddziale Straży Granicznej. Wystrój sali, dobór eksponatów oraz przedstawione treści merytoryczne są zasługą: ppłk. Jarosława Gacka ppłk. Andrzeja Skorka, ppłk. Czesława Maliszewskiego, mjr. dr. Wojciecha Grobelskiego oraz p. Ryszarda Munzera.

Sala Tradycji Polskich Formacji Granicznych spełnia istotną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich oraz w kreowaniu etosu służby funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jest także miejscem szczególnych wydarzeń i uroczystości w życiu Szkoły. Podejmowani są tutaj odwiedzający Ośrodek goście, organizowane są spotkania kombatanckie, ślubowania, pożegnania ze służbą oraz obchody świąt państwowych. Sala Tradycji jest również miejscem cyklicznie organizowanych "Spotkań z żywą historią""Wieczorów historycznych" oraz lekcji historii dla gimnazjalistów.

Sala Tradycji Polskich Formacji Granicznych składa się z następujących ekspozycji tematycznych:

 • Patron Szkoły - Marszałek Polski Józef Piłsudski
 • Ochrona granic w dawnej Polsce
 • Straż Graniczna II Rzeczypospolitej
 • Korpus Ochrony Pogranicza
 • Wojska Ochrony Pogranicza
 • Bałtycka Brygada WOP, Bałtycki Oddział Straży Granicnej
 • Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie
 • Straż Graniczna

 ang

Hall of Traditionsof Polish Border Protection Formations

The Hall of Traditions of Polish Border Protection Formations at the Main Border Guard Training Center was established in 1995 following the initiative of the then Commander of the Center, Col. Tadeusz Frydrych. The majority of the collected exhibits were taken over after the dissolved units stationed in the past in the premises now occupied by the Center: Baltic Border Protection Troops Brigade and the Baltic Division of the Border Guard. The interior design, selection of exhibits and presented content are merits of: Lt. Col. Jarosław Gacek, Lt. Col. Andrzej Skorek, Lt. Col. Czesław Maliszewski, Maj. Wojciech Grobelski, Ph.D., and Mr. Ryszard Munzer.The Hall of Traditions of Polish Border Protection Formations has a significant role in formation of patriotic and citizen attitudes and in creation of the ethos of service of the Border Guard officers. It is also the place of particular events and celebrations in the life of the Center. The guests visiting the Center are received here, combatant meetings, the pledge ceremony, termination of service and public holidays ceremonies are organized here. The Hall of Traditions is also the place for periodically organized "Meetings with Live History", "Historical Evenings", and history lessons for secondary school students.The Hall of Traditions of Polish Border Protection Formations consists of the following thematic exhibitions:

 • Patron of the Center - Marshall of Poland Józef Piłsudski
 • Protection of Borders in old Poland
 • Border Guards in II Republic
 • Border Protection Corps
 • Border Protection Troops
 • Baltic Brigade of BPT, Baltic Division of Border Guards
 • The Main Border Guard Training Center in Koszalin
 • The Border Guards

 

do góry