Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Historia Ośrodka -

Nawigacja

Historia Ośrodka

Historia Ośrodka

16.05.2014

Budynki koszarowe dawnej Szkoły Kadetów, a obecnie Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej budzą niewątpliwie zachwyt i urzekają swą niecodzienną architekturą, nawiązującą do form spotykanych w zamkach epoki renesansu.Potężny masyw gmachu głównego z charakterystycznymi okrągłymi wieżami oraz z nieco niższymi skrzydłami bocznymi wybudowany został w 1890 roku ze środków otrzymanych przez Prusy, pochodzących ze zwycięskiej wojny nad Francją (1870 - 1871). Pokonani zmuszeni zostali do zapłaty olbrzymiej kontrybucji - 5 mld w złocie. Część tej kwoty przekazano do zagospodarowania miastu Koszalin, będącym siedzibą Rejencji Koszalińskiej. W mieście powstał wkrótce szereg budowli mających jedną wspólną cechę, jednakowy, nietypowy wymiar cegły (m.in. budynek Straży Pożarnej, Poliklinika, koszary policyjne, Szkoła Podstawowa nr 1). Wkrótce po wybudowaniu kompleksu koszarowego przeniesiona została tutaj Szkoła Kadetów z Chełmna, która powstała z fundacji Fryderyka Wielkiego. Niewiele jest przekazów sięgających osiemnastowiecznej historii szkoły. Wiadomą rzeczą jest fakt, iż o przeniesieniu jej do Koszalina zadecydowały przede wszystkim brak funkcjonalnych pomieszczeń oraz niedogodne połączenie komunikacyjne.Do elitarnej szkoły kadetów, która przygotowywała do zawodu oficera przyjmowani byli chłopcy w wieku od 10 do 15 lat. Byli oni najczęściej synami szanowanych i wpływowych Niemców. Po ukończeniu nauki niższego stopnia kierowani byli do Głównego Zakładu Kadetów w Berlinie, gdzie nauka trwała dalsze 4 lata. Uzyskana matura dawała tez możliwości wyboru innego zawodu. Zajęcia w szkole koszalińskiej, w której na początku było 180 uczniów, a później 240 uczniów, odbywały się zgodnie ze stałym planem. Rozpoczynały się o godz. 6:00 rano, a kończyły o 21:15. Kadeci sporo czasu poświęcali ćwiczeniom fizycznym. Popularnością cieszyło się zwłaszcza pływanie, tenis i piłka nożna. W 1902 r. na terenie koszar wybudowany został basen będący prawdziwą chlubą szkoły. Znajdowała się tu również kaplica, gdzie odbywały się codzienne nabożeństwa poranne. W wolnym czasie uczniowie korzystali z uroków pobliskiej Góry Chełmskiej, a także Jeziora Jamneńskiego. Koszalińska Szkoła Kadetów istniała do marca 1920 roku. Na mocy postanowień traktatu wersalskiego została zamknięta, podobnie jak pozostałych siedem takich szkół na terenie Prus, Saksonii i Bawarii.Od maja 1920 r. w gmachu dawnej szkoły kadetów uruchomiony został Państwowy Zakład Kształceniowy. Była to szkoła średnia z internatem dla chłopców. Nauka w niej trwała cztery lata, a jej absolwenci mogli się kształcić w dowolnej szkole wyższej.W latach 1933 - 1945 na terenie Ośrodka mieścił się Zakład Wychowania Narodowo - Politycznego.Zmiana nastąpiła w marcu 1945 roku, kiedy to teren szkoły zajęli Rosjanie. W jednym ze skrzydeł budynku głównego do wiosny 1948 roku znajdował się wojskowy szpital Armii Czerwonej. Niestety drugie, wypalone i zdewastowane skrzydło zniszczone w czasie II wojny, pozostawało w ruinie. Odbudowę gmachu rozpoczęto 5 lipca 1948 roku, po przejęciu koszar od poprzedników, z myślą o utworzeniu tutaj Oficerskiej Szkoły Artylerii Przeciwlotniczej. Tak też się stało. Funkcjonowała ona przez 23 lata.Od 1971 r. do 1992 r. roku kompleks budynków wykorzystywany był przez Bałtycką Brygadę Wojsk Ochrony Pogranicza i Bałtycki Oddział Straży Granicznej. Obecnie, od 19 marca 1992 roku, budynek zajmuje Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej - szkoląc rokrocznie tysiące osób na potrzeby Straży Granicznej.


ang

History of the Center

The buildings of the barracks of the former School of Cadets and now the Main Border Guard Training Center are undoubtedly impressive with their unique architecture referring to the forms present in Renaissance castles.The huge edifice of the main building with its round towers and a little lower wings was built in 1890 with the founds obtained by Prussia and coming from the won war against France (1870 - 1871). The defeated were forced to pay an enormous contribution - 5 billion in gold. A part of that amount was handed over for management to the City of Koszalin, being then the seat of the Koszalin Regency. Shortly after, a number of buildings was constructed, characterized by one common feature, uniform, untypical size of the brick (among others: the Fire Brigade building, the Hospital, the police barracks, Primary School No.1). Shortly after the construction of the barracks complex, the School of Cadets from Chełmno was moved there. School created by the foundation of Frederic the Great. There are not many records reaching back to the XVIII c. history of the school. It is known, however, that lack of functional premises and bad communication connection were the decisive factors for moving it to Koszalin.The elite Cadet School, which prepared for the vocation of an officer, admitted boys 10 to 15 years old. They were most often sons of respected and influential Germans. After having completed the education at a lower level, they were directed to the Main Cadet Center in Berlin, where their education lasted for the next 4 years. The received baccalaureate offered also the possibility to choose another profession. The classes at the school in Koszalin, where there were 180 students at first, and later 240 students, proceeded according to a fixed schedule. They started at 6 am and finished at 10.15 pm. The cadets devoted much time to physical exercises. Especially popular were sports like swimming, tennis and football. In 1902, the swimming pool was build, which was a real pride of the school. There was also a chapel where morning services took place. In their free time, the students enjoyed the attraction of Mount Chelmska and Lake Jamno. The Koszalin School of Cadets existed until 1920. Following the provisions of the Versailles Treaty it was closed, like seven similar schools in Prussia, Saxony and Bavaria.Since May, 1920, in the building of the former cadet school, the National Education Center was established. It was a secondary boarding school for boys. The education there lasted four years, and the alumni could continue their education at any higher education school of their choice.Between 1933 and 1945 the premises of the Center hosted the National and Political Education Institute.The change took place in March 1945, when the school was taken over by the Russians. In one of the wings of the main building hosted the Red Army’s hospital until 1948. Unfortunately, the other burnt down and devastated wing, destroyed during WWII, was still in ruin. The reconstruction of the building started on 5 July, 1948, after taking the barracks over from the previous occupants, and it was intended to establish the Anti-Aircraft Officers School. And so it happened. The School functioned for 23 years.Between 1971 and 1992, the buildings were used by the Baltic Border Protection Troops Brigade and the Baltic Division of the Border Guard. At present, since 19 March 1992, the building is occupied by the Main Border Guard Training Center – successor of traditions of Border Protection Troops – training thousands of people every year for work in the Border Guards.

do góry