Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie II zjazd studiów podyplomowych – Wzmocnienie potencjału SG w trakcie realizacji czynności operacyjno–śledczych w obszarze zwalczania zorganizowanej przestępczości międzynarodowej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

II zjazd studiów podyplomowych – Wzmocnienie potencjału SG w trakcie realizacji czynności operacyjno–śledczych w obszarze zwalczania zorganizowanej przestępczości międzynarodowej

Mariusz Makara
14.03.2023

W dniach 11–12 marca 2023 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie miał miejsce II zjazd studiów podyplomowych Wzmocnienie potencjału SG w trakcie realizacji czynności operacyjno–śledczych w obszarze zwalczania zorganizowanej przestępczości międzynarodowej.

Podczas dwóch dni szkoleniowych funkcjonariusze mogli wysłuchać wykładów na temat przyczyn i uwarunkowań przestępczości zorganizowanej i transgranicznej w ujęciu prof. Katarzyny Laskowskiej. Poruszono aspekt przestępczości narkotykowej na tle środków odurzających i psychotropowych – wykład insp. Waldemara Krawczyka. Podkomisarz Piotr Zawada omówił kwestie nielegalnego wyrobu, przemytu i handlu produktami akcyzowymi. Pan Wojciech Ryżowski, reprezentujący Ministerstwo Finansów w ciekawy sposób opowiadał o procederze prania brudnych pieniędzy.

Ponadto przedstawiono historyczny aspekt kształtowania się przestępczości zorganizowanej, etapy jej rozwoju i współczesne tendencje, dominujące w Polsce i na świecie.

Zajęcia miały charakter zarówno wykładów, jak i ćwiczeń z podziałem na grupy. Wykorzystano metody aktywizujące i motywujące do pracy na zajęciach.

*CIEKAWOSTKA*

II zjazd studiów podyplomowych odbywa się kilka dni po obchodzonym 8 marca – Międzynarodowym Dniu Kobiet, dlatego też przy tej okazji warto wspomnieć, że na 40 słuchaczy – 12 osób stanowią funkcjonariuszki – kobiety.

Możliwość rozwoju, podnoszenia kwalifikacji i samorealizacji przez nas Panie wydaje nam się w obecnych czasach czymś naturalnym. Jednak na przestrzeni lat nie było to wcale takie proste.

Dopiero 1897 rok przyniósł pewne zmiany, które pozwoliły absolwentkom żeńskich gimnazjów uzyskiwać dostęp do uczelni wyższych. Młode studentki mogły się kształcić wyłącznie na wydziale filozofii i medycyny. Koniec XIX wieku i początek wieku XX spowodowały rozwój kobiecych aspiracji i dążenie do równouprawnienia. Postać Marii Skłodowskiej-Curie i uzyskanie przez nią Nagrody Nobla stała się zachętą dla zdolnych i wytrwałych dziewcząt do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych.

Projekt nr NMF/PA20/003 pn. Wzmocnienie potencjału SG w realizacji ustawowych zadań służbowych w obszarze współpracy międzynarodowej, transgranicznego przemieszczania odpadów oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej, realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowania na lata 2014 - 2021

 


The second session of postgraduate studies - Strengthening the potential of the Border Guard in the course of operational and investigation activities in the area of combating organized international crime

On March 11-12, 2023, at the Main Border Guard Training Center in Koszalin, the second session of postgraduate studies "Strengthening the potential of the Border Guard in the course of operational and investigation activities in the area of combating organized international crime" took place.

During two training days the officers could listen to lectures on the causes and determinants of organized and cross-border crime given by prof. Katarzyna Laskowska. The aspect of drug crime within the context of narcotic and psychotropic substances was discussed as well - lecture by insp. Waldemar Krawczyk. Commissioner Piotr Zawada discussed the issues of illegal manufacturing, smuggling and trading in excise products. Mr. Wojciech Ryżowski, representing the Ministry of Finance, talked about money laundering in an interesting way.

In addition lecturers presented the historical aspect of organized crime formation process, the stages of its development and contemporary trends which are dominant in Poland and in the world.

Classes consisted of both lectures and exercises in group-work. Activating and motivating methods were used to work during the classes.

*INTERESTING FACT*

The second session of postgraduate studies took place a few days after the International Women's Day celebrated on March 8, which is why it is worth mentioning on this occasion that 12 people, out of 40 students, are female officers.

The possibility of development, raising qualifications and self-realization our ladies seems like something natural nowadays. However, it has not been that simple over the years.

It was not until 1897 that certain changes were introduced that allowed female graduates of female gymnasiums to gain access to universities. Young female students could only be educated at the Faculty of Philosophy and Medicine. The end of the 19th century and the beginning of the 20th century resulted in the development of women's aspirations and the pursuit of equality. The figure of Maria Curie-Skłodowska and her Nobel Prize became an incentive for talented and persistent girls to continue their education at universities.

Project No. NMF/PA20/003 entitled "Strengthening and extending the cooperation of law enforcement agencies in detecting and combating illegal cross-border transport of waste" , implemented under the Norwegian Financing Mechanism for the years 2014 - 2021

do góry