Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Dialog, czyli efektywne relacje z mediami - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Dialog, czyli efektywne relacje z mediami

Mariusz Makara
29.09.2022

„Gdybym miał przemawiać 2 godziny, na przygotowanie potrzebuję 5 minut. Jeśli będę przemawiał 5 minut, na przygotowanie potrzebuję 2 godziny” W. Churchil

Komunikacyjny profesjonalizm stanowił przedmiot szkolenia pt. „Kreowanie wizerunku poprzez udzielanie wypowiedzi na potrzeby mediów”, które odbywało się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie w dniach 20 - 23 września 2022 r. w ramach projektu NMF „Wzmocnienie potencjału Straży Granicznej w realizacji ustawowych zadań służbowych w obszarze współpracy międzynarodowej, transgranicznego przemieszczania odpadów oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej”. Tytuł ten dedykowany był funkcjonariuszom wyznaczanym w jednostkach organizacyjnych SG do udzielania wypowiedzi na potrzeby mediów.

Była to trzecia, i zarazem ostatnia w tym roku, część działań szkoleniowych w obszarze PR-u. Celem spotkania 15 predysponowanych do udzielania wypowiedzi na potrzeby mediów funkcjonariuszy SG było wypracowanie i ugruntowanie warsztatu pracy umożliwiającego realizację wystąpień publicznych na poziomie profesjonalnym. Uczestnicy pochodzili z Bieszczadzkiego, Morskiego, Nadbużańskiego, Podlaskiego, Śląskiego i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG oraz Centralnego Ośrodka Szkolenia SG. Nauka splatała teorię z praktycznymi ćwiczeniami wykonywanymi w szkolnym studio radiowo-telewizyjnym. Uczestnicy w ramach ćwiczeń mogli przeanalizować te aspekty wystąpień, które są ich mocną stroną, jak również aspekty, które wymagają od nich dalszego zaangażowania w kierunku udoskonalenia.

Prowadzący zajęcia trenerzy Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia z wieloletnim doświadczeniem w branży medialnej – Jacek Mroczek i Jacek Cholewiński – położyli główny nacisk na:

  • znaczenie przekazu medialnego,
  • właściwą autoprezentację, kreującą zaufanie i pozytywny odbiór prezentowanej organizacji
  • charakterystykę i kompetencje dobrego mówcy,
  • przygotowanie i udzielanie spójnych, pełnych oraz profesjonalnych wypowiedzi różnego typu,
  • wystąpienia przed kamerą,
  • sposoby redukujące tremę i poziom stresu,
  • skuteczne radzenie sobie w przypadku udzielania odpowiedzi na tzw. pytania trudne w ramach informowania o zdarzeniach kryzysowych,
  • przygotowanie właściwie skonstruowanych materiałów do wykorzystania przez różnego rodzaju media.

Zarówno ta, jak i dwie wcześniejsze edycje szkoleń podnoszących kompetencje naszych funkcjonariuszy w obszarze Public Relations oraz Media Relations zostały bardzo wysoko ocenione przez trzy wybrane grupy adresatów – uczestników niniejszego projektu. Problematyka efektywnego kształtowania wizerunku Straży Granicznej w celu wzbudzenia większego zaufania i przychylności ze strony opinii publicznej, a także skutecznego zarządzania informacją wydaje się być niezwykle istotna dla każdej organizacji tak w wymiarze strategicznym, jak i operacyjnym, szczególnie w sytuacjach kryzysowych.

Opracowanie: T. Zajęcka-Masina

„Wzmocnienie potencjału SG w realizacji ustawowych zadań służbowych w obszarze współpracy międzynarodowej, transgranicznego przemieszczania odpadów oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej" – finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021

 


Dialogue - effective relations with the media

“If I were to speak for 2 hours, I would need 5 minutes to prepare. If I  speak 5 minutes, I will need 2 hours to prepare ” W. Churchil

Communicative professionalism was the subject of the training entitled "Creating an image by giving statements to the media", which took place at the Main Border Guard Training Center in Koszalin on September 20 - 23, 2022 as part of the NMF project "Strengthening the potential of the Border Guard in the implementation of statutory official tasks in the field of international cooperation, cross-border shipment of waste and combating organized crime ”. This title was dedicated to officers appointed in BG organizational units to give statements for the needs of the media.

It was the third and last part of training activities in the field of PR this year. The purpose of the meeting of 15 officers of the Border Guard predisposed to give statements to the media was to develop and consolidate a workshop that would enable the performance of public appearances at a professional level. The participants presented Bieszczadzki, Morski, Nadbużański, Podlaski, Śląski and Warmińsko-Mazurski BG Units and The Main Border Guard Training Center. The science was combined with theory during practical exercises performed in the school's radio and television studio. As part of the exercises, participants were able to analyze those aspects of the speeches that were their strength, as well as aspects that would require from them further commitment  towards improvement.

The trainers of the Polish Radio Media Education Center with many years of experience in the media industry - Jacek Mroczek and Jacek Cholewiński - put the main emphasis on:

- importance of media coverage,

- proper self-presentation, creating trust and positive reception of the presented organization

- the characteristics and competence of a good speaker,

- preparation and delivery of coherent, complete and professional statements of various types,

- appearances in front of the camera,

- ways of reducing stage fright and stress level,

- coping effectively with answering the so-called difficult questions as part of informing about crisis events,

- preparation of properly constructed materials for use by various types of media.

 This and the two previous editions of trainings raising the competences of our officers in the area of ​​Public Relations and Media Relations were very highly rated by three selected groups of addressees - participants of this project. The issue of effectively shaping the image of the Border Guard in order to arouse greater trust and favor on the part of the public, as well as effective information management, seems to be extremely important for every organization, both in the strategic and operational dimensions, especially in crisis situations.

Strengthening the potential of the Border Guard in the implementation of statutory official tasks in the area of international cooperation, cross-border transfer of waste and combating organized crime, implemented under the Norway Grants for 2014-2021

do góry