Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie „Warsztaty dobrych praktyk w zakresie tworzenia warunków sprzyjających procesowi przesłuchań osób, w szczególności małoletnich będących ofiarami przestępstw, w tym ofiar handlu ludźmi” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

„Warsztaty dobrych praktyk w zakresie tworzenia warunków sprzyjających procesowi przesłuchań osób, w szczególności małoletnich będących ofiarami przestępstw, w tym ofiar handlu ludźmi”

Ewelina Świtała
23.06.2022

"Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do sprawiedliwego ich rozważania." J.Korczak

W dniach 08.06 – 10.06. 2022 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie odbyła się pierwsza w tym roku edycja „Warsztatów dobrych praktyk w zakresie tworzenia warunków sprzyjających procesowi przesłuchań osób, w szczególności małoletnich będących ofiarami przestępstw, w tym ofiar handlu ludźmi”. Przywitania uczestników warsztatów dokonał Zastępca Komendanta COSSG właściwy w sprawach dydaktycznych - płk SG Arkadiusz Urlich. Warsztaty skierowane były do funkcjonariuszy SG z pionu operacyjno-śledczego oraz cudzoziemskiego wykonujących czynności bezpośrednio związane  z rozpoznawaniem oraz identyfikacją ofiar przestępstw, w tym małoletnich.

Merytoryczną stronę warsztatów stanowili wykładowcy Zespołu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Procedur Karnych Zakładu Operacyjno – Rozpoznawczego COSSG w Koszalinie: st.chor.sztab. SG Aneta Śmiałkowska i pani Daria Kubicka oraz eksperci zewnętrzni: Robert Faryniarz - emerytowany funkcjonariusz Policji, autor i realizator szeregu programów profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a także przeciwdziałania przemocy w rodzinie, uzależnieniom, handlowi ludźmi, dyskryminacji. Koordynator funkcjonowania w KMP w Koszalinie tzw. Niebieskiego Pokoju oraz Magdalena Jurek - Mojska - absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, psycholog sądowy, członek Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mielnie. 

Głównym celem warsztatów było stworzenie platformy wymiany doświadczeń, która umożliwi przygotowanie funkcjonariuszy SG do interakcji z osobą będącą ofiarą przestępstwa (w szczególności małoletnią), z uwzględnieniem kontekstu psychologicznego oraz kulturowego. Warsztaty przyjęły formułę dwóch bloków: teoretycznego – podczas którego słuchacze zapoznali się z wielowymiarowością aspektów związanych z problematyką przemocy w stosunku do osób małoletnich w Polsce i na świecie, a także z uwarunkowaniami prawnymi służącymi ochronie i wspieraniu ofiar przestępstw w szczególności małoletnich, oraz praktycznego – gdzie uczestnicy warsztatów pod okiem ekspertów mieli możliwość przećwiczenia procesu przesłuchania osoby, w szczególności małoletniej będącej ofiarą przestępstwa.

Ponieważ badania dotyczące procesu przesłuchań małoletnich ofiar przestępstw wykazują, że sprzyjające pomieszczenie ma kluczowe znaczenie dla uzyskania wiarygodnych informacji, w celu wsparcia efektywności powyższych warsztatów w ramach projektu stworzone zostało pomieszczenie dydaktyczne, które spełnia kryteria pokoju przesłuchań przyjaznego ofiarom przestępstw.  

Projekt nr NMF/PA20/003 pn. Wzmocnienie potencjału SG w realizacji ustawowych zadań służbowych w obszarze współpracy międzynarodowej, transgranicznego przemieszczania odpadów oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej, realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowania na lata 2014 - 2021 

 

"Good practices workshop on facilitating the process of interviewing persons, in particular juvenile victims including victims of human trafficking"

A child has the right to have its issues regarded seriously and to have them considered
in a righteous manner.

Janusz Korczak

On June 8 – 10, 2022, at The Main Border Guard Training Center in Koszalin, there was an initiation of this-year's first edition of "Good practices workshop on facilitating the process of interviewing persons, in particular juvenile victims including victims of human trafficking". The participants were welcomed by the Deputy Commander of the Centre – Col BG Arkadiusz Urlich. The meeting was provided for officers of the foreigners' affairs and operational-investigation departments who carry out tasks directly related to the recognition and identification of crime victims, including minors.

The content-related side of the workshop was provided by the lecturers of the Team for Organized Crime and Criminal Procedures (The Operational and Intelligence Dept.) of the Main Border Guard Training Center in Koszalin: CW4 BG Aneta Śmiałkowska and Mrs. Daria Kubicka as well as external experts: Robert Faryniarz : retired Police officer, author and facilitator of a number of preventive projects in the field of children's and youth sacurity, tackling domestic violence, addictions, human trafficking, and discrimination. Coordinator of the the so-called Blue Room project which functions The Municipal Police Dept. in Koszalin,. Magdalena Jurek - Mojska : graduate of psychology at the University of A. Mickiewicz in Poznań. Forensic psychologist, member of the Commune Interdisciplinary Team for Counteracting Domestic Violence in Mielno. She conducts psychological consultations and provides help to families in critical situations as well as support for young people during their adolescence.

The main goal of the workshop was to create a platform for the exchange of experiences that will enhance Border Guard officers’ skills concerning interaction with a person who is a victim of a crime (a minor in particular) taking into account the psychological and cultural context. The workshop included two „framework blocks”: 1. theoretical - students recognised multidimensional of aspects related to the issue of violence against minors in Poland and in the world as well as the legal conditions for the protection and support of crime victims, in particular minors; 2. practical - participants of the workshops,  under the experts’ supervision, had the opportunity to practice the process of interviewing a person, in particular a minor who is a victim of a crime.

Research into the process of interviewing minor crime victims shows that a particular place of proceedings is essential for obtaining reliable information. Therefore, in order to support the effectiveness of the above workshops such a place (a room meeting the criteria of a victim-friendly interview) was designed under the project.

Project no. NMF/PA20/003 Strengthening the potential of the Border Guard in the implementation of statutory official tasks in the area of international cooperation, cross-border transfer of waste and combating organized crime, implemented under the Norway Grants for 2014-2021

do góry