Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Wizyta uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szczecinie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Wizyta uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szczecinie

Ewelina Świtała
20.05.2022

W ramach prowadzonej współpracy COSSG ze szkołami, których patron lub oferta edukacyjna związana jest z działalnością lub historią Straży Granicznej, 18 maja na terenie Ośrodka gościły dwie klasy mundurowe o profilu „Bezpieczeństwo publiczne” VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szczecinie.

Kadra dydaktyczna COSSG przygotowała dla uczniów zajęcia, których celem było zapoznanie licealistów z bazą szkoleniową Ośrodka oraz omówienie zadań i czynności realizowanych przez Straż Graniczną. Podczas wizyty uczniowie zwiedzili wybrane obiekty dydaktyczne, sale specjalistyczne i trenażery, uczestnicząc w krótkich zajęciach z wybranych zagadnień branżowych. W Sali Tradycji Polskich Formacji Granicznych nasi wykładowcy przedstawili historię Ośrodka, prezentując zgromadzone eksponaty. Uczniowie otrzymali przygotowane przez Wydział Kadr broszury informacyjne dot. zasad naboru do służby w Straży Granicznej, a wielu z nich deklarowało chęć wstąpienia do służby w naszej formacji.
***
Klasy o profilu bezpieczeństwo publiczne funkcjonują od 2013 roku dzięki zawarciu umowy patronackiej m.in. pomiędzy Nadodrzańskim Oddziałem SG w Krośnie Odrzańskim, a Gminą Miasta Szczecin. W liceum realizowany jest projekt mający na celu promowanie zawodów związanych z bezpieczeństwem publicznym oraz kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodzieży. Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie organizując spotkania tematyczne i zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, podtrzymuje tradycję w zakresie patriotycznego wychowania młodzieży i popularyzuje wiedzę o Straży Granicznej. Swoim działaniem wpisuje się w szeroko rozumianą profilaktykę, zmierzająca do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, poprzez propagowanie zachowań prospołecznych oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Straży Granicznej.
do góry