Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący pt. „Współczesne kierunki zarządzania potencjałem ludzkim dla kadry kierowniczej SG wyższego szczebla zarządzania”. - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący pt. „Współczesne kierunki zarządzania potencjałem ludzkim dla kadry kierowniczej SG wyższego szczebla zarządzania”.

19.06.2015

W dniu 18 czerwca 2015 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej zakończył się czterodniowy kurs doskonalący pt. Współczesne kierunki zarządzania potencjałem ludzkim dla kadry kierowniczej SG wyższego szczebla zarządzania”. Uczestnikami tej edycji kursu byli zastępcy kierowników komórek organizacyjnych KG SG oraz zastępcy kierowników jednostek organizacyjnych SG. Była to pierwsza propozycja szkoleniowa o charakterze kursu doskonalącego dla przedstawicieli tego poziomu zarządzania w Straży Granicznej, która wpisuje się w przyjętą w kwietniu 2014 roku koncepcję poszerzenia oferty szkoleniowej służącej doskonaleniu kompetencji kadry kierowniczej SG wszystkich poziomów zarządzania. 2015062230 Ramowy plan kursu został zaakceptowany przez Komendanta Głównego Straży Granicznej i uwzględnia potrzeby oraz oczekiwania w zakresie treści merytorycznych zgłoszone przez kierowników jednostek organizacyjnych SG. Zgodnie z założeniami programowymi, kurs obejmował 34 jednostki dydaktyczne i realizowany był w formie seminaryjnej sprzyjającej pogłębieniu posiadanej wiedzy i umiejętności o charakterze menedżerskim, społecznym i osobistym oraz wzajemnej wymianie doświadczeń uczestników kursu i osób prowadzących zajęcia. Zgodnie z zainteresowaniem kierownictwa Straży Granicznej program jest zróżnicowany tematycznie i poświęcony zagadnieniom z wielu obszarów. Treści programowe kursu dotyczyły następujących obszarów tematycznych:
  • Zarządzania potencjałem ludzkim i psychologii, w tym w szczególności: efektywnego motywowania podwładnych, wykorzystywania narzędzi coachingowych w kierowaniu ludźmi, zarządzania sobą, wykorzystywania negocjacji i mediacji w rozwiązywaniu konfliktów, radzenia sobie z objawami stresu organizacyjnego i wypalenia zawodowego. Zajęcia w tym zakresie realizowane były przez następujących wykładowców: płk. dypl. SG rez. Wiesława Mrugałę, ppłk SG dr Barbarę Woźniak, mjr SG Elżbietę Chojnowską i psychologa – mjr SG Justynę Błędniak-Czabrowską;
  • Kreowania wizerunku kierownika wyższego szczebla zarządzania w zakresie: skutecznego komunikowania się w aspekcie działań promocyjnych organizacji i kreowania wizerunku osobistego, przestrzegania praw człowieka i zasady równego traktowania. Zajęcia w wymienionych obszarach poprowadzili: Grzegorz Chmielewski – trener Europejskiej Akademii Dyplomacji z zakresu protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre’u, Andrzej Rudnik – dziennikarz Radia Koszalin oraz płk SG Tomasz Lipski (Inspektorat Kontroli i Audytu Wewnętrznego KG SG);
  • Gospodarowania finansami, w szczególności finansami publicznymi, w tym: odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, wybrane zagadnienia z zakresu udzielania zamówień publicznych pod kątem wpływu prawidłowości procedury na kształt przyszłej umowy, realizacji budżetu SG w układzie zadaniowym oraz w zakresie: pozyskiwania i rozliczania środków unijnych, kontroli projektów. Zajęcia poprowadzili: Jolanta Prus – były Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych MSW, płk SG Krystyna Futoma (Biuro Finansów KG SG), płk SG Wioleta Gorzkowska (Biuro Finansów KG SG), płk SG Mariusz Seredyn (Biuro Finansów KG SG), kpt. SG Marcin Kądziołka (Karpacki Ośrodek Wsparcia SG);
  • Tematyki dodatkowej w zakresie: doskonalenia techniki jazdy i czynności ratujących życie, treningu strzeleckiego (strzelanie z broni strzeleckiej będącej na wyposażeniu SG) oraz kształtowania cech motorycznych. Wymienione zajęcia m.in. prowadzili wykładowcy: ppłk SG Arkadiusz Dąbrowski, st.chor.szt. SG Krzysztof Maczan i mjr SG Janusz Stasica.
Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili adresowaną do nich propozycję szkoleniową, podkreślając przydatność przedstawionych treści, wysoki poziom realizacji oraz sprzyjanie nieskrępowanej wymianie poglądów i doświadczeń. W informacji zwrotnej (ankiety ewaluacyjne, opinie słuchaczy przekazywane bezpośrednio w rozmowie z wykładowcami) wyrażano przede wszystkim wysokie uznanie dla organizatorów kursu za profesjonalną jego realizację, zróżnicowaną merytorycznie tematykę oraz wysokie kompetencje i zaangażowanie wykładowców i innych osób prowadzących zajęcia, a także aprobatę samego pomysłu takiej formy doskonalenia kompetencji kadry kierowniczej SG wyższego szczebla zarządzania. Na zakończenie kursu wszystkim jego uczestnikom Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia SG – płk SG Grzegorz Skorupski wręczył zaświadczenia ukończenia kursu doskonalącego pt. Współczesne kierunki zarządzania potencjałem ludzkim dla kadry kierowniczej SG wyższego szczebla zarządzania”, a certyfikat uczestnictwa w zajęciach z zakresu savoir vivre’u przedstawiciel Europejskiej Akademii Dyplomacji – Pan Grzegorz Chmielewski.
  • 2015/06/2015062230.jpg
    2015/06/2015062230.jpg
do góry