Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla grupy ok. 25 osób (ekspertów) w zakresie zaawansowanej metodyki zarządzania projektami naukowo-badawczymi. Szkolenie realizowane w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami i dyskusją - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla grupy ok. 25 osób (ekspertów) w zakresie zaawansowanej metodyki zarządzania projektami naukowo-badawczymi. Szkolenie realizowane w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami i dyskusją

Mariusz Makara
08.10.2018

Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) tj. bez stosowania ustawy

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 75-531 Koszalin, fax.: 94 34 44 700, e-mail:

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla grupy ok. 25 osób (ekspertów) w zakresie zaawansowanej metodyki zarządzania projektami naukowo – badawczymi. Szkolenie realizowane będzie w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami i dyskusją.

Osobami uczestniczącymi w szkoleniu będą eksperci Zamawiającego zaangażowani w projekty naukowo-badawcze na rzecz bezpieczeństwa, które finansowane są ze środków NCBiR.

 

Wykonawca w ramach realizowanego szkolenia uwzględni następujące zagadnienia:

 1. wstęp do tematyki projektów,
 2. cykl życia projektu i zarządzanie projektami w organizacji,
 3. koncepcja projektu,
 4. zarządzanie zespołem projektowym,
 5. cel projektu – wytyczanie i wykorzystanie,
 6. karta projektu,
 7. planowanie projektowe – zadania, budżet, czas, zasoby ludzkie,
 8. zarządzanie ryzykiem w projekcie,
 9. monitorowanie przebiegu i wdrożenia projektu,
 10. ewaluacja projektu.

 

Celem szczegółowym szkolenia, który Wykonawca zobowiązany jest osiągnąć, jest:

 1. poznanie i zrozumienie przez uczestników szkolenia logiki oraz metodologii  zarządzania projektami,
 2. przygotowanie uczestników do przyjęcia na siebie roli członka grupy projektowej poprzez:
  • rozwój kompetencji osób pracujących w zespołach projektowych,
  • poznanie kompetencji osób zarządzających projektami.

Wykonawca zapewni, że po ukończeniu szkolenia jego uczestnicy będą potrafili:

 1. zdefiniować cel i zakres projektu,
 2. wskazać, jak zbudować zespół projektowy,
 3. zidentyfikować mocne i słabe strony projektu,
 4. wykorzystać w pracy projektowej dostępne modele, narzędzia i techniki,
 5. opracować i wykorzystywać dokumentację projektową,
 6. przygotować harmonogram prac projektowych i plan zasobów,
 7. zdefiniować ryzyka i opracować plan minimalizacji ryzyk,
 8. zarządzać komunikacją w zespole,
 9. monitorować i kontrolować wdrożenie projektu,
 10. ocenić dokonania projektowe i przygotować raport podsumowujący projekt.

 

Wykonawca zobowiązany jest ponadto do:

 1. opracowania programu szkolenia zgodnego z tematyką (zagadnieniami) podaną przez Zamawiającego i przedłożenia go Zamawiającemu do akceptacji nie później, niż na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia;
 2. opracowania dla każdego uczestnika szkolenia materiałów szkoleniowych właściwych z tematyką szkolenia i przekazania ich Zamawiającemu do akceptacji nie później, niż na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia;
 3. realizacji szkolenia zgodnie z postanowieniami zawartej umowy;
 4. wydania uczestnikom szkolenia certyfikatu potwierdzającego jego ukończenie.

 

III. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

Warunek nr 1:

Wykonawca musi posiadać min. 2 letnie doświadczenie w realizowaniu usług podobnych, tj. doświadczenie w prowadzeniu zajęć, których tematyka związana była z „Zaawansowaną metodyka zarządzania projektami”.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wyłącznie Wykonawca, który:

- w roku 2017 zrealizował min. 3 takie szkolenia, a w roku 2018 zrealizował min. 2 takie szkolenia.

Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku nr 1 zostanie przez Zamawiającego dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu wykonanych usług podobnych, który stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

Warunek nr 2:

Wykonawca musi dysponować osobą (lub osobami) z doświadczeniem w zarządzaniu i ocenie projektów B+R, która zrealizuje zamówienie na poziomie gwarantującym osiągnięcie wskazanych przez Zamawiającego celów szkoleniowych. Osoba ta zostanie przez Wykonawcę skierowana do realizacji szkolenia i będzie ona jednocześnie odpowiedzialna za:

 • przygotowanie procesu szkoleniowego w sposób, który będzie uwzględniał rozwój grupy i jej potrzeby edukacyjne,
 • prowadzenie szkolenia również metodami aktywnymi, przy wykorzystaniu optymalnych do osiągniecia założonych celów dydaktycznych narzędzi oraz przykładowej dokumentacji projektowej,
 • wykorzystanie odpowiednich metod dydaktycznych do osiągnięcia zamierzonych celów edukacyjnych.

Skierowana do realizacji zamówienia osoba będzie posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się stosownym dokumentem lub dokumentami, potwierdzającymi jej kompetencje do prowadzenia przedmiotowego szkolenia na poziomie wymaganym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega tym samym możliwość zażądania ich niezwłocznego przedstawienia do wglądu, kiedy okaże się, że szkolenie jest realizowane na poziomie uniemożliwiającym osiągnięcie założonych celów edukacyjnych. Wykonawca poprzez złożenie oferty wyraża na to zgodę.

Ocena spełniania przez Wykonawcę warunku nr 2  zostanie przez Zamawiającego dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

 

IV. Wykaz dokumentów wymaganych przez Zamawiającego od Wykonawcy:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia składa następujące dokumenty:

 1. formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego;
 2. podpisany projekt umowy, jako akceptacja znajomości warunków w niej zawartych, stanowiąca załącznik nr 2 do zapytania ofertowego;
 3. wykaz wykonanych usług podobnych, stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
 4. wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
 5. klauzulę obowiązku informacyjnego związaną z ochroną danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 5 do zapytania ofertowego;
 6. zgodę na przetwarzanie danych osobowych stanowiącą załącznik nr 6 do zapytania ofertowego;

 

V. Kryteria oceny oferty:

1) cena – waga 80  %:

Punkty przyznawane będą wg. poniższego wzoru:

 oferta o najniższej cenie

----------------------------------------- x 100 x waga kryterium = ilość punktów

    cena oferty ocenianej

 

Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 80 punktów.

 

2) doświadczenie Wykonawcy – waga 20  %:

Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 20 punktów.

Doświadczenie oceniane będzie na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu usług podobnych (załącznik nr 3) oraz dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie. Zamawiający przyzna Wykonawcy po 1 punkcie, za każde dodatkowo zrealizowane w latach 2017 – 2018 i w sposób należyty szkolenie z tematyki „Zaawansowanej metodyki zarządzania projektami”. Dodatkowo zrealizowane szkolenie to każde powyżej wymaganego przez Zamawiającego i określonego w pkt. 3 w warunku nr 1, tj. poza trzema w roku 2017 i dwoma w roku 2018.

Jeżeli Wykonawcy uzyskają identyczną sumę punktów w obu kryteriach, Zamawiający wybierze ofertę o niższej cenie. Jeżeli zostaną złożone oferty o tej samej cenie i Wykonawcy uzyskają tą samą ilość punktów w kryterium doświadczenia, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia kolejnych ofert, o niższych cenach.

Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uznana ofertę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, która uzyska najwyższą sumę punktów w obu kryteriach oceny ofert.

 

VI. Termin, miejsce, sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 17 października 2018 r. do godz. 14.30, oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie.

Ofertę można złożyć w formie pisemnej albo elektronicznej.  Za formę elektroniczną Zamawiający uznaje jedynie skan formularza ofertowego, który został wypełniony i podpisany przez Wykonawcę.

Ofertę należy złożyć:

 1. w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem posłańca (np. Poczta Polska, firma kurierska) w siedzibie Zamawiającego, mieszczącej się w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, w Kancelarii Jawnej, czynnej w dni pracujące w godz. 07:30 – 11:00 i 13:00 – 15:30;
 2. w formie elektronicznej na adres: logistyka.cos@strazgraniczna.pl

Oferta musi być podpisana wyłącznie przez osobę lub osoby upoważnione z mocy prawa do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, a jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi być dołączone do formularza ofertowego (w oryginale lub poświadczonej przez Wykonawcę kopii).

 

VII. Termin realizacji zamówienia:

Szkolenie zrealizowane będzie w ciągu 2 dni, w jednym ze wskazanych terminów:

12-16.11.2018 r. lub 26-30.11.2018 r.

O terminie decyduje Wykonawca, poprzez wskazanie go w swojej ofercie.

Szkolenie Wykonawca zrealizuje w ciągu 2 wybranych przez siebie dni, w wymiarze 16 jednostek dydaktycznych. Jednostka dydaktyczna trwa 45 min.

 

VIII. Informacje dodatkowe, związane z niniejszym zapytaniem ofertowym:

 1. Oferta będzie podlegała odrzuceniu, jeśli pomimo wezwania Wykonawcy do wyjaśnienia treści lub uzupełnienia oferty:
 1. oferta będzie nadal niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia;
 2. Wykonawca nie potwierdzi spełnienia określonych w zapytaniu ofertowym wymagań, np. poprzez niezłożenie wymaganych dokumentów.
 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego jednak nie później niż do dnia 15 października 2018 r. do godziny 14.30. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie tego terminu lub będzie dotyczyć już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zapytanie można złożyć:
 1. osobiście w siedzibie Zamawiającego, mieszczącej się w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 – w Kancelarii Jawnej, czynnej w dni pracujące w godz. 07:30 – 11:00 i 13:00 – 15:30, lub przesłać na ten adres;
 2. fax-em na numer 0-94 34 44 700,
 3. na adres logistyka.cos@strazgraniczna.pl (po wysłaniu e-maila zalecamy potwierdzenie tego faktu telefoniczne pod nr 94 3444006);
 1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest st. chor. szt. SG Monika SZOT, nr tel.: 94 3444034;
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków prowadzonego zapytania ofertowego, w szczególności zmiany terminu składania ofert i treści projektu umowy, a także możliwość jego odwołania.
do góry