Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zapytania ofertowego dotyczące dostawy środków czystości, ręczników papierowych, papieru toaletowego i worków na śmieci - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Zapytania ofertowego dotyczące dostawy środków czystości, ręczników papierowych, papieru toaletowego i worków na śmieci

Ewelina Świtała
05.10.2018

 

Nazwa i adres Sprzedawcy:

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 75-531 Koszalin, fax. 094 34 44 700, logistyka.cos@strazgraniczna.pl.

Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa środków czystości, ręczników papierowych, papieru toaletowego i worków na śmieci do Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań, istnieje również możliwość złożenia oferty tylko w jednym zadaniu. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1.

Wykaz dokumentów wymaganych przez Sprzedawcę:

Sprzedawca ubiegający się o udzielenie zamówienia składa następujące dokumenty:

formularz ofertowy, sporządzony i podpisany zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego;

Kryteria oceny oferty:

najniższa cena brutto (cena ofertowa) – waga 100 %:

Ocena punktowa zostanie dokonana według następujących zasad:        

najniższa cena ofertowa

x 100 = …… ilość punktów

 

   cena oferty ocenianej

 

za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 

Termin, miejsce, sposób i forma złożenia oferty:

 1. ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 12 października 2018 r. godz. 1100;
 2. miejsce, sposób i forma złożenia oferty – ofertę można:
 1. złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, mieszczącej się w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 – w Kancelarii Jawnej, do dnia 12 października 2018 r. godz. 1100,
 2. przesłać na adres Zamawiającego wskazany w ppkt a) do dnia 12 października 2018 r. do godz. 1100,
 3. przesłać fax-em na numer 094 34 44 704 do dnia 12 października 2018 r. do godz. 1100,
 1.  przesłać pocztą elektroniczną do dnia 12 października 2018 r. do godz. 1100 na adres logistyka.cos@strazgraniczna.pl;. W przypadku przesłania oferty pocztą elektroniczną na w/w adres należy dodatkowo potwierdzić przesłanie oferty telefonicznie na numer 094 34 44 006 lub 094 34 44 435;
 1. na ofertę składają się: opis przedmiotu zamówienia oraz formularz ofertowy;
 2. oferta musi być podpisana wyłącznie przez osobę lub osoby upoważnione z mocy prawa do składania oświadczeń woli w imieniu Sprzedawcy, a jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi być dołączone do formularza ofertowego.

Termin realizacji zamówienia:

w ciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia.

Oferta podlega odrzuceniu:

jeśli pomimo wezwania Sprzedawcy do wyjaśnienia treści lub uzupełnenia oferty

 1. jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia;
 2. sprzedawca nie potwierdził spełnienia określonych w zapytaniu ofertowym wymagań, np. poprzez niezłożenie wymaganych dokumentów.

Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktu ze Sprzedawcą w niniejszym postępowaniu:

 1. st. chor. szt. SG Jacek Jarkiewicz (tel. 94 34 44 435)
 2. Pani Krystyna Szkit (tel. 94 34 44 006)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków prowadzonego zapytania ofertowego oraz jego odwołania.

 

 

do góry