Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Dostawa środków czystości, ręczników papierowych, papieru toaletowego i worków na śmieci do COSSG - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Dostawa środków czystości, ręczników papierowych, papieru toaletowego i worków na śmieci do COSSG

Agnieszka Zarębska
29.05.2018

1. Nazwa i adres Sprzedawcy:

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 75-531 Koszalin, fax. 0-94 34 44 700, logistyka.cos@strazgraniczna.pl.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa środków czystości, ręczników papierowych, papieru toaletowego i worków na śmieci do Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań, istnieje również możliwość złożenia oferty tylko w jednym zadaniu. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1.

3. Wykaz dokumentów wymaganych przez Sprzedawcę:

Sprzedawca ubiegający się o udzielenie zamówienia składa następujące dokumenty:

formularz ofertowy, sporządzony i podpisany zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego;

4. Kryteria oceny oferty: najniższa cena brutto (cena ofertowa) – waga 100 %:

Ocena punktowa zostanie dokonana według następujących zasad:    

 

najniższa cena ofertowa

x 100 = …… ilość punktów

 

   cena oferty ocenianej

 

 

za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

5. Termin, miejsce, sposób i forma złożenia oferty:

  1. ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 08 czerwca  2018 r. godz. 1100;
  2. miejsce, sposób i forma złożenia oferty – ofertę można:

a) złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, mieszczącej się w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 – w Kancelarii Jawnej, do dnia 08 czerwca 2018 r. godz. 1100,

b) przesłać na adres Zamawiającego wskazany w ppkt a) do dnia 08 czerwca 2018 r. do godz. 1100,

c) przesłać fax-em na numer 0-94 34 44 700 do dnia 08 czerwca 2018 r. do godz. 1100,

d) przesłać pocztą elektroniczną do dnia 08 czerwca 2018 r. do godz. 1100 na adres logistyka.cos@strazgraniczna.pl;

        3. na ofertę składają się: formularz ofertowy;

       4. oferta musi być podpisana wyłącznie przez osobę lub osoby upoważnione z mocy prawa do składania oświadczeń woli w imieniu Sprzedawcy, a jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi być dołączone do formularza ofertowego.

6. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: w ciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia.

7. Oferta podlega odrzuceniu, jeśli pomimo wezwania Sprzedawcy do wyjaśnienia treści lub uzupełnenia oferty:

  1. jest niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia;
  2. sprzedawca nie potwierdził spełnienia określonych w zapytaniu ofertowym wymagań, np. poprzez niezłożenie wymaganych dokumentów.

8. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktu ze Sprzedawcą w niniejszym postępowaniu:

  1. st. chor. szt. SG Jacek Jarkiewicz (tel. 94 34 44 435)
  2. Pani Dorota Skalska (tel. 94 34 44 192)

 

  • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków prowadzonego zapytania ofertowego oraz jego odwołania.
do góry