Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania oraz ewentualnych zwrotów, przesyłek pocztowych zwykłych i poleconych, paczek zwykłych i priorytetowych dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania oraz ewentualnych zwrotów, przesyłek pocztowych zwykłych i poleconych, paczek zwykłych i priorytetowych dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Autor : Ewelina Świtała
22.11.2017

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania oraz ewentualnych zwrotów, przesyłek pocztowych zwykłych i poleconych, paczek zwykłych i priorytetowych dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej

im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92

75-531 Koszalin

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania oraz ewentualnych zwrotów, przesyłek pocztowych zwykłych i poleconych, paczek zwykłych i priorytetowych dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Wykaz dokumentów wymaganych przez zamawiającego:
 1. Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, składa formularz ofertowy, sporządzony i podpisany zgodnie z wzorem określonym w załączniku do zapytania ofertowego. Oferta może być złożona na formularzu Wykonawcy, jeżeli zawiera wszystkie elementy wymagane ww. formularzem ofertowym.
 2. Projekt umowy uwzględniający istotne postanowienia zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1).
 3. Potwierdzenie wpisu do Rejestru Operatorów Pocztowych,
 4. Oświadczenie o spełnieniu wymogów o ochronie informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w zakresie nadawania przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów niejawnych o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz.U. 2011 nr 271 poz. 1603),
 5. Regulamin świadczenia usług, który będzie obowiązywał Zamawiającego,
 6. Cennik usług dla usług nie wyszczególnionych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, a realizowanych przez Wykonawcę, z których Zamawiający również może korzystać w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
 1. Kryteria oceny oferty:

Najniższa cena brutto (cena ofertowa) na podstawie zestawienia ilościowo-jakościowego  przesyłek przewidywanych do nadania w ciągu roku. Cena powinna zawierać: cenę netto, opłatę paliwową, podatek VAT oraz wszelkie inne koszty leżące po stronie Wykonawcy, a także zastosowane rabaty i upusty. Ponadto Wykonawca usługi oświadcza, że podane ceny będą stałe i będą obowiązywały przez cały okres trwania umowy.

 1. Termin, miejsce, sposób i forma złożenia oferty:

Ofertę cenową wraz z projektem umowy prosimy przesłać na e-mail logistyka.cos@strazgraniczna.pl lub przesłać pocztą lub złożyć w kancelarii jawnej COSSG do dnia 29.11.2017 r. do godz. 15:00 pod adresem:

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej

ul. Piłsudskiego 92

75-531 Koszalin

z dopiskiem: „Wydział Łączności i Informatyki, oferta na świadczenie usług pocztowych”

 1. Termin realizacji zamówienia:

Usługa realizowana będzie w okresie od dnia 01.01.2018 do dnia 31 grudnia 2018 r. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą o świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia w terminie 1 miesiąca od wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

 1. Forma płatności:

przelew bankowy na podstawie faktury VAT z 14 lub 21-dniowym terminem płatności. Faktura VAT dostarczana będzie do Zamawiającego do dnia 10-tego każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, w którym świadczone były uslugi. Okres rozliczeniowy to 1 miesiąc kalendarzowy.

 1. Osoby upoważnione przez zamawiąjącego do kontaktu z wykonawcami w niniejszym postepowaniu:

st. chor. sztab. SG Agnieszka Dąbrowska, tel. 0-94-3444-087, 797337201 lub w godz. 8:00-15:00,

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków prowadzonego zapytania ofertowego oraz jego odwołania.

 

 

do góry