Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek kurierskich oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych, po wyczerpaniu możliwości ich doręczania lub wydania bezpośrednio do odbiorcy, a także odbiór przesyłek ze wskazanych przez Zamawiającego miejsc i dostarczenie ich do adresata - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek kurierskich oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych, po wyczerpaniu możliwości ich doręczania lub wydania bezpośrednio do odbiorcy, a także odbiór przesyłek ze wskazanych przez Zamawiającego miejsc i dostarczenie ich do adresata

Autor : Ewelina Świtała
22.11.2017

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek kurierskich oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych, po wyczerpaniu możliwości ich doręczania lub wydania bezpośrednio do odbiorcy, a także odbiór przesyłek ze wskazanych przez Zamawiającego miejsc i dostarczenie ich do adresata

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej

im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92

75-531 Koszalin

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym na rzecz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek kurierskich oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych, po wyczerpaniu możliwości ich doręczania lub wydania bezpośrednio do odbiorcy, a także odbiór przesyłek ze wskazanych przez Zamawiającego miejsc i dostarczenie ich do adresata (Zamawiającego). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Wykaz dokumentów wymaganych przez zamawiającego:
 1. Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, składa formularz ofertowy, sporządzony i podpisany zgodnie z wzorem określonym w załączniku do zapytania ofertowego. Oferta może być złożona na formularzu Wykonawcy, jeżeli zawiera wszystkie elementy wymagane ww. formularzem ofertowym.
 2. Projekt umowy uwzględniający istotne postanowienia zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1).
 3. Regulamin świadczenia usług, który będzie obowiązywał Zamawiającego,
 4. Cennik usług dla usług nie wyszczególnionych przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, a realizowanych przez Wykonawcę, z których Zamawiający również może korzystać w przypadku zaistnienia takiej konieczności.
 1. Kryteria oceny oferty:

Najniższa cena brutto (cena ofertowa) na podstawie zestawienia ilościowo-jakościowego  przesyłek planowanych do nadania w ciągu roku. Cena powinna zawierać: cenę netto, opłatę paliwową, podatek VAT oraz wszelkie inne koszty leżące po stronie Wykonawcy, a także zastosowane rabaty i upusty. Ponadto Wykonawca usługi oświadcza, że podane ceny będą stałe i będą obowiązywały przez cały okres trwania umowy.

 1. Termin, miejsce, sposób i forma złożenia oferty:

Ofertę cenową wraz z projektem umowy prosimy przesłać na e-mail logistyka.cos@strazgraniczna.pl lub przesłać pocztą lub złożyć w kancelarii jawnej COSSG do dnia 29.11.2017 r. do godz. 15:00 pod adresem:

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej

ul. Piłsudskiego 92

75-531 Koszalin

z dopiskiem: „Wydział Łączności i Informatyki, oferta na świadczenie usług kurierskich”

 1. Termin realizacji zamówienia:

Usługa realizowana będzie w okresie od dnia 01.01.2018 do dnia 31 grudnia 2018 r. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą o świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia w terminie 1 miesiąca od wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

 1. Forma płatności:

przelew bankowy na podstawie faktury VAT z 21-dniowym terminem płatności. Faktura VAT dostarczana będzie do Zamawiającego do dnia 10-tego każdego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, w którym świadczone były uslugi. Okres rozliczeniowy to 1 miesiąc kalendarzowy.

 1. Osoby upoważnione przez zamawiąjącego do kontaktu z wykonawcami w niniejszym postepowaniu:

st. chor. sztab. SG Agnieszka Dąbrowska, tel. 0-94-3444-087 w godz. 8:00-15:00,

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków prowadzonego zapytania ofertowego oraz jego odwołania.

 

Załączniki 4:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, na 3 stronach,
 2. Zestawienie ilościowo-jakościowe, 1 strona,
 3. Adresy jednostek organizacyjnych SG, 1 strona,
 4. Formularz ofertowy, na 2 stronach.
do góry