Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Sprawa nr 08/17 - Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Sprawa nr 08/17

Ewelina Świtała
11.10.2017

Dostawa rur do budowy kanalizacji zewnętrznej i sieci wodociągowej, wpustów ulicznych i odwodnień liniowych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę

Nr referencyjny: 08/17

Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawa rur do budowy kanalizacji zewnętrznej i sieci wodociągowej, wpustów ulicznych i odwodnień liniowych.

Dokumenty dotyczące sprawy:

Informacja z otwarcia ofert.

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

 

do góry