Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Specjalista Zespołu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Procedur Karnych Zakładu Operacyjno-Rozpoznawczego - Praca -

Nawigacja

Praca

Specjalista Zespołu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Procedur Karnych Zakładu Operacyjno-Rozpoznawczego

Ewelina Świtała
27.11.2018

Data ukazania się ogłoszenia:                 27.11.2018 r.

System i rozkład czasu pracy:                 jednozmianowy,

Wymiar czasu pracy:                                  1/2 etatu,

Liczba stanowisk pracy:                            1 (jedno).

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w systemie podstawowym, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach, 730 - 1530 – regulowane indywidualnie harmonogramem pracy zgodnie z wymiarem etatu. Praca jest wykonywana w obiektach Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, tj. w siedzibie pracodawcy mieszczącej się pod adresem Koszalin, ul. Piłsudskiego 92.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na szkoleniach specjalistycznych i kursach doskonalących oraz szkoleniach kwalifikowanych z zakresu realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych w Straży Granicznej,
 • opracowywanie projektów programów szkoleń i inicjowanie ich zmian,
 • modernizacja treści szkoleniowych zgodnie ze zmianami w obowiązujących przepisach,
 • tworzenie materiałów i pakietów dydaktycznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie: minimum średnie,
 • doświadczenie w obszarze operacyjno-rozpoznawczym przez okres minimum 5 lat,
 • znajomości zagadnień dotyczących form prowadzenia czynności operacyjno – rozpoznawczych oraz współpracy z osobami udzielającymi pomocy Straży Granicznej,
 • znajomość zasad współdziałania i wymiany informacji z podmiotami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi w ramach realizowanych czynności operacyjno – rozpoznawczych,
 • znajomość baz teleinformatycznych wykorzystywanych w trakcie realizacji czynności operacyjno – rozpoznawczych w Straży Granicznej,
 • znajomość podstawowych aspektów kryminalnej analizy operacyjnej,
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office,
 • umiejętność obsługi programów biurowych w zakresie umożliwiającym samodzielne tworzenie pomocy dydaktycznych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli poufne ważne min. 10 miesięcy.

Wymagania mile widziane:

 • znajomość obsługi CBD P-EWIDA,
 • przygotowanie pedagogiczne (możliwość uzupełnienia w ramach szkolenia specjalistycznego w COSSG).

Wynagrodzenie:

1195,00 zł brutto miesięcznie + 5% premii regulaminowej + dodatek za wysługę lat pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o przyjęcie do pracy kierowane na adres Komendanta COSSG ze wskazaniem stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z załącznikiem,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe wraz z oryginałami dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałami.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja 2018 r.).

Termin składania dokumentów: osobiście do 14.12.2018 r.

Miejsce składania dokumentów:

 • Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
  ul. J. Piłsudskiego 92, 75 – 531 Koszalin, w Wydziale Kadr i Organizacji, pokój nr 6,
 • Telefon kontaktowy: (094) 34 44 072 - w dni robocze w godzinach 1000-1300.
do góry