Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie płk SG Robert Kielar - Kierownictwo -

Nawigacja

Kierownictwo

płk SG Robert Kielar

Zastępca Komendanta właściwy w sprawach logistycznych

Płk SG Robert Kielar urodził się 15 września 1976 r. w Lubaczowie w woj. podkarpackim. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, którą ukończył w dniu 1 lipca 2000 r. uzyskując tytuł inżyniera o specjalności eksploatacja urządzeń i systemów łączności. W 2005 r. ukończył uzupełniające studia magisterskie w Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza na kierunku elektrotechnika uzyskując tytuł magister inżynier o specjalności aparatura elektroniczna. Natomiast w 2013 r. ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego w zakresie logistyka w bezpieczeństwie kraju.

Po ukończeniu studiów w WAT przez okres 4 miesięcy pełnił służbę w 1 Warszawskiej Brygadzie Zmotoryzowanej Biura Ochrony Rządu.

Służbę w Straży Granicznej rozpoczął 1 grudnia 2000 r. w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu, w którym od początku związany był z Wydziałem Łączności i Informatyki, zajmując stanowiska specjalisty Sekcji Radiokomunikacji i Obserwacji Technicznej, zastępcy naczelnika oraz naczelnika Wydziału.

Komendant Główny Straży Granicznej z dniem 01.04.2017 r. delegował z urzędu płk. SG Roberta Kielara do czasowego pełnienia służby w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straż Granicznej i jednocześnie powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Zastępcy Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej.

Z dniem 15 lipca 2017 r. Komendant Główny Straży Granicznej powołał płk. SG Roberta Kielara na stanowisko Zastępcy Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

ang

Col. of the Polish Border Guard Robert Kielar

acting deputy commander of the

Marshal of Poland Józef Piłsudski Main Border Guard Training Centre in Koszalin 
in charge of logistics

 

BG Col. Robert Kielar was born on 15 September 1976 in Lubaczów in Podkarpackie voivodeship.

Robert Kielar is a graduate of Jarosław Dąbrowski Military Technical Academy, where he graduated in engineering in the year 2000 obtaining the title of engineer, with specialization in operation of communications equipment and systems.

In 2005 he completed his master's degree studies at the Faculty of Electrical and Computer Engineering at Ignacy Łukasiewicz Rzeszów University of Technology in the field of electrical engineering, obtaining a master's degree in engineering with specialization in electronic equipment.

In 2013 he completed his post-graduate studies at the Warsaw School of Fire Service in the Department of Civil Security Engineering in the field of logistics in the country's security.

After completing his studies at the Military Technical Academy, he was serving in the 1st Warsaw Motorized Defense Bureau Brigade for 4 months.

He began the Border Guard Service on December 1, 2000 in Bieszczadzki Border Guard Regional Unit, where from the beginning he was associated with the Department of Communications and Computer Science, taking the positions of a specialist in the Section of Radiocommunication and Technical Observation, Deputy Chief and Head of the Section.

 

 

 

Powrót do poprzedniej strony

do góry