Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie płk SG Grzegorz Skorupski - Kierownictwo -

Nawigacja

Kierownictwo

płk SG Grzegorz Skorupski

Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej

Płk SG Grzegorz Skorupski urodził się 25 stycznia 1970 r. w Warszawie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki, którą ukończył w dniu 18 czerwca 1994 r. uzyskując tytuł inżyniera – dowódcy w specjalności Straż Graniczna. W 1999r. obronił pracę magisterską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Natomiast w 2000 r. ukończył studia podyplomowe w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

W latach 1994 – 2001 pełnił służbę w Beskidzkim, a następnie w Śląskim Oddziale Straży Granicznej.  W oddziałach zajmował stanowiska wykonawcze i kierownicze związane z bezpośrednią ochroną granicy państwowej w GPK SG w Zebrzydowicach, Cieszynie, Korbielowie i Lesznej Górnej oraz z pionem szkolenia w Wydziałach Kadr i Szkolenia.

Od 2002 r. rozpoczął służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej  na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych w  Wydziale Szkolenia Biura Kadr i Szkolenia oraz Wydziale Organizacji i Koordynacji Szkolenia Biura Kadr i Szkolenia.

Od 22 lutego 2013 r. Komendant Główny Straży Granicznej powierzył płk. SG Grzegorzowi Skorupskiemu pełnienie obowiązków Komendanta COSSG.

3 sierpnia 2013 r. Komendant Główny Straży Granicznej powołał płk. SG Grzegorza Skorupskiego na stanowisko służbowe Komendanta Ośrodka.


ang

The Commander of
The Main Border Guard Training Centre

BG Col. Grzegorz Skorupski was born on 25th January 1970 in Warsaw. On 18th June, 1994 he graduated from General Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces with the title of engineer – commander in the specialty of Border Guard. In 1999 he received a master’s degree of Pedagogical University of Rzeszów. In 2000 he completed postgraduate studies at the University of Physical Education in Wrocław.

During 1994 – 2001 he served in Beskidzki, and then in Śląski Border Guard Regional Unit. There he held executive and managerial positions related to direct state border protection in Border Guard Posts in Zebrzydowice, Cieszyn, Korbielów and Leszna Góra and the training section within Human Resources and Training Departments of regional units.

In 2002, he performed duties in the Border Guard Headquarters on executive and managerial positions in the Human Resources Training Department as well as Organisation and Coordination of Human Resources Training Department.

Since 22nd February 2013, the Commander–in–Chief of the Border Guard has entrusted BG Col.  Grzegorz Skorupski with the duties of the Commander of the Main Border Guard Training Centre.

On 3 August 2013 the Commander–in–Chief of the Polish Border Guard appointed Col. Grzegorz Skorupski to the position of the Commander of the Main Border Guard Training Centre.

 

Powrót do poprzedniej strony

do góry