Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 -

Nawigacja

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Autor: Ewelina Świtała
18.02.2017

    

Dnia  10.02.2017 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku nr 41, 41A - 41B w m. Koszalin” w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pomiędzy Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie reprezentowanym przez płk SG Grzegorza Skorupskiego – komendanta COSSG a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowanym przez Artura Szymona Michalskiego – Zastępcę Prezesa Zarządu przy obecności przedstawicieli Ośrodka: głównego księgowego płk SG Ryszarda Szpura oraz zastępcy naczelnika WTiZ mjr SG Edyty Gaszyńskiej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Nr projektu : POIS.01.03.01-00-0047/16

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich 85%

Współfinansowanie (środki krajowe) 15%

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie dwutlenku węgla poprzez termomodernizację budynku nr 41, 41A-41B w m. Koszalin.

Zakres planowanych prac obejmuje kompleksową termomodernizację budynków nr 41, 41A, 41B w m. Koszalin. Wskazane obiekty wykorzystywane będą, jako zaplecze techniczne Ośrodka, w którym będą zlokalizowane pomieszczenia magazynowe i warsztatowe Sekcji Technicznej w tym: magazyn broni i uzbrojenia oraz warsztat samochodowy. Ulepszenie budynków będzie polegało na przeprowadzeniu prac w wyniku, których nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dostarczoną do budynków na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- ocieplenie dachu, docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie posadzek, modernizację instalacji c.o. wraz z wymianą  grzejników i zaworów (termostatycznych i powrotnych), instalację ciepła technologicznego, modernizację instalacji c.w.u. wraz z montażem odnawialnych źródeł energii, modernizację instalacji wentylacji mechanicznej, wymianę oświetlenia na energooszczędne, modernizację węzła c.o. i c.w.u.

do góry